- At alle helseforetakene får samme laboratoriedatasystem å for- holde seg til, er et viktig tiltak for å øke kvaliteten og pasientsikkerheten, sier adm. dir. i Sykehuset Telemark, Bess Margrethe Frøyshov som leder styringsgruppen i prosjektet.

Stort prosjekt

Prosessen med å anskaffe ett felles laboratoriesystem for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, startet allerede for to år siden. - Målet er å ha én inngang til laboratoriet og én utgang, uansett hva slags prøver det er snakk om. Sykehuset Østfold har en fordel her ved at vi har allerede gjort en stor jobb for å skape et felles laboratoriesenter for de ulike fagområdene. Nytt labora- toriedatasystem vil også kunne bidra til at laboratoriesenteret i sykehuset blir mer effektivt gjennom endrede arbeidsprosesser, sier prosjektleder Anne-Lise Gamst, seniorrådgiver i Sykehuset Østfold.

En felles kravspesifikasjon

Fagpersoner fra alle helseforetakene i regionen har vært involvert i hele prosessen. - De fire fagmiljøene blodbank, generell kjemi, patologi og mikrbiologen begynte med å beskrive sine egne arbeidsprosesser i laboratoriet. Mange fellestrekk førte til at vi kunne legge fram en grundig kravspesifikasjon til hvordan et felles dataverktøy bør bygges opp, sier Frøyshov. Forhandlingsutvalget for anskaffelsen har bestått av representanter fra fagmiljøene, innkjøpsfaglig kompetanse og Sykehuspartner, samt et evalueringsutvalg bestående av 30 personer fra alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, som tilslutt innstilte på valg av leverandør. I styringsgruppen er alle helseforetakene representert, sammen med representanter fra Helse Sør- Øst, Sykehuspartner og konserntillitsvalgt.

Sykehuset Østfold pilot

Sykehuset Østfold vil begynne innføringen allerede i høst, og innen utgangen av 2013 vil systemet være i full drift i sykehuset. Oslo Universitetssykehus er neste sykehus ut. Der starter de innføringen neste høst. Deretter følger de andre helseforetakene i regionen. - Drifting og vedlikehold av 18 ulike datasystemer er ressurskrevende og kostbart. Med det nye systemet får vi et standardisert laboratoriedatasystem for alle laboratoriene i Helse Sør-Øst. Systemet vil også sikre felles standardiserte oppdateringer i systemet, det betyr at lover og regler tolkes likt. Dersom det skjer forandringer i kodeverk eller takster, vil endringene bli gjort ett sted og gjelde for alle i hele Helse Sør-Øst, sier Gamst.