En tredjedel av norske kommuner benytter nå et nettbasert verktøy for opprettelse og oppfølging av individuelle planer (IP). Stavanger kommune tok i bruk nettbasert IP i oktober 2011. Individuell plan er tjenestemottakers plan, og utarbeidelsen er frivillig.

– Tjenestemottaker og aktuelle som jobber rundt personen kan logge seg på og lese planen eller legge inn aktuelle elementer som mål, tiltak og evalueringer samt sende meldinger eller skrive kommentarer. Det blir loggført hvem som er inne til enhver tid, sier Christine Sandvold, som er systemansvarlig for nettbasert IP i Stavanger kommune.

Ved en endring blir den individuelle planen oppdatert øyeblikkelig, og alt finnes på én plass. Referatene fra møtene blir også gjort tilgjengelig med en gang.

Et levende verktøy

IP skal være en overordnet plan som ivaretar tjenestemottakers behov og der mål og delmål defineres. – Verktøyet gir økt brukermedvirkning og økt mulighet for samhandling. Planen blir et levende verktøy. Det kan også redusere møtevirksomheten, sier Sandvold.

Gjennom verktøyet er det enkelt for tjenestemottaker selv å formidle sine behov, mål og forslag til tiltak, og det er enkelt å se hva som er status.

Ansvarsoppklaring viktig

Stavanger kommune har snart ett års erfaring med å bruke nettbasert løsning for individuelle planer. – Før nettbasert IP ble tatt i bruk, jobbet vi mye med prosessene rundt IP. Hvem som har ansvar for hva samt alt som skjer fra søknad kommer inn til planen er under arbeid, sier hun.

Etter oppstarten i oktober 2011, har det blitt holdt kurs for både plankoordinatorer og plandeltakere. Plankoordinator har som oppgave å lære opp tjenestemottaker. – De som har god datakompetanse fra før, tar det raskt, mens enkelte synes det er vanskelig å få oversikt. Det er behov for generell datakompetanse ved bruk av verktøyet. Man bør gå på kurs, opplyser Sandvold.

Hun mener nettbaserte verktøy er fremtiden, men det er viktig at enkelte faktorer er på plass. – Ansvars- og oppgaveavklaring er viktig i oppstarten av prosessen. Det må klargjøres hvem som skal gjøre hva.

Plankoordinator sparer tid på å slippe å skrive ut og sende planen til alle deltakere. Det samme gjelder møtereferatene. Miljøet og ressurser spares også ved mindre bruk av papir og porto. Etter innlogging er det mulig å sende meldinger til tjenestemottakeren i et lukket forum der sikkerheten er ivaretatt.