Dette er Menons klare råd etter å ha evaluert Justervesenet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.  Justervesenet har ansvar for å kontrollere at en liter er en liter og en meter er en meter. De kontrollerer blant annet dagligvarebutikker, bensinstasjoner, fiskemottak og så videre.

- Justervesenet arbeider i dag litt gammeldags. Nå gjennomføres alle kontroller av taksameter i drosjer av egne kontrollører og alle bensinstasjoner sjekkes om en liter solgt er en liter levert.  Men her kan de jo spille på lag med befolkningen.  «Alle» har en kart-app på telefonen. Om befolkningen ble oppfordret til å bruke denne på taxiturer, kunne vi kontrollert langt flere og langt rimeligere. Det samme kan gjøres med kontroll av bensinstasjoner. Stadig flere har biler med bensinmålere som viser nøyaktig hvor mye bensin som er på tanken, og da er det jo lett å kontrollere om en liter kjøpt er en liter levert. Dette er eksempler på hvordan bruk av  ny teknologi kan øke effektiviteten i offentlig sektor, sier Sveinung Fjose, som er daglig leder i Menon.

Helsevesenet er et annet eksempel

- Justervesenet er ikke alene om å ikke utnytte mulighetene i ny teknologi godt nok. Innen helse og velferdsteknologi ser vi hvordan bruk av nye løsninger reduserer kostnader og øker velferden til syke og eldre. Men, vi må ikke være redd for dette. Teknologien kommer ikke til å bli en erstatning for de varme hendene, men et tillegg. Dette er vår erfaring gjennom flere prosjekter innen velferdsteknologi. Men, for å få til dette må det offentlige tørre å åpne for nye og innovative løsninger fra private leverandører. De samfunnsøkonomiske gevinstene av dette er langt større enn de vanlige effektiviseringsforslagene som omorganisering og økt rapportering.  Gjennom bruk av ny teknologi kan man jobbe annerledes, ikke løpe fortere.  Menon har beregnet at bedre og mer innovative innkjøp i offentlig sektor kan frigjøre titallsmilliarder årlig, sier Fjose