Tjenesten Nationell Patientöversikt (NPÖ) har de siste årene blitt utviklet i Sverige. Gjennom NPÖ er det mulig for ytere av helsetjenester å dele journalinformasjon som har blitt registrert hos andre, med pasientens samtykke. Dermed blir det enklere å samordne helsetjenestene og man får et helhetsbilde av pasienten som gir bedre beslutningsgrunnlag for diagnose, behandling og oppfølging.

Fremgangsrikt pilotprosjekt

IT-sjef Ante Grubbström i Sörmland landsting ledet prosjektet med å utvikle NPÖ fra 2006-2010. - For seks-sju år siden diskuterte IT-sjefene i landstinget hvordan man kunne samarbeide tettere og finne en felles infrastruktur for IKT. Da kom ideen om at vi kunne lage en nasjonal pasientoversikt. Sverige er inndelt i 21 ulike len, som tilsvarer norske fylker. I hvert len er det et landsting som i hovedsak har ansvar for helsevesenet. Fire landsting satte i gang et pilotprosjekt i 2005. En uttalt forutsetning var at ingen skulle trenge å bytte datasystem, men kunne jobbe ut fra den plattformen de allere- de hadde. - Det ble startet opp et begrenset prosjekt, og det lyktes bra. Enkelte ting som vi kunne løse senere ble hoppet over til å begynne med, sier Grubbström.

Tålmodighet har lønt seg

I 2006 fikk Grubbström oppdraget med å lede utviklingen av NPÖ. Ganske raskt måtte felles kravspesifikasjoner forankres i 21 landsting. Året etter ble leverandører invitert for anbud. I februar 2008 ble leverandør valgt, og det første året ble satt av til etablering, som i stor grad handlet om tekniske løsninger. - Løsningene ble prøvd ut i drift mellom Örebro kommune og Örebro len. Det hele fulgte planen og budsjett, opplyser Grubbström. Utrullingen til andre organisasjoner som har ønsket å tilslutte seg NPÖ har tatt noe lengre tid enn beregnet. Det var spesielt krevende å finne de rette sikkerhetsløsningene. - Men NPÖ har vært i full gang i Sörmland siden oktober 2010, og nå pågår arbeidet hos mange len. Man skal være tålmodig når man jobber med nasjonale løsninger. Vi har løst mange problemer underveis, sier Grubbström.

Lært av sine feil

Stockholm lens landsting prøvde for noen år siden, for sine egne behov, å gjøre et lignende prosjekt som het GVD (GemensamVårdDokumentation), men det prosjektet havarerte. Feilene som ble begått der har personene som jobber med NPÖ lært mye av. Ante Grubbström tror alle helseforetak over hele landet innen få år vil være tilknyttet NPÖ. For det er lett å bruke tjenesten. - NPÖ er en finne og titte løsning. De ansatte lærer å bruke tjenesten på 10-15 minutter.

Lett å implementere

Det har også vært interesse fra Norge for å se på løsningene som man funnet i Sverige. Blant annet har Helsedirektoratet tidligere bedt om informasjon om NPÖ. I og med at løsningene ikke krever at man bytter datasystem er de lette å implementere. Jeg tror disse løsningene passer i hele Skandinavia, sier Grubbström.