– Vi er nå i pilotfasen med et prosjekt innen Virtual Reality som vi håper vil bidra til økt interesse for og bedre resultater i matematikk i grunnskolen, sier Per Olav Nyborg, Utviklings- og leveransesjef i Kommuneforlaget.

På sikt skal det vurderes om metoden også kan anvendes i andre fag.

Øker læringstiden

– Tanken er å gjøre matematikk mer spennende og interessant ved å benytte en teknologi som så å si alle ungdommer kjenner fra spill, forklarer Nyborg.

– Metoden vil også øke den akademiske læringstiden ved at forstyrrelser elimineres når elevene «spiller» seg fram til løsningen på oppgavene.

Rent teknisk består løsningen i å koble en mobiltelefon til en 3D-brille, mens selve undervisningsmodulen hentes ned som en app. Tilgang på til internett er eneste vilkår for å kunne benytte metoden. Det gjør at løsningen kan bli svært nyttig for eksempel i land med lite utbygget skoleverk, tror Nyborg.

– Innsparingen i forhold til tradisjonell undervisning er enorm.

Vesentlige fordeler

Han peker på tre vesentlige fordeler ved selve løsningen:

1. Den tilpasses den enkelte elevs læringsstrategier, all den tid eleven responderer forskjellig på ulike framstillingsformer. Løsningen vil ha forskjellige metoder som for eksempel forklaring, repetisjon, visuell, 3D osv.

2. Læreren kan følge opp den enkelte elev på en helt annen måte enn ved tradisjonelle undervisningsmetoder og tilpasse undervisningen til elevens behov og nivå.

3. Løsningen gir stor fleksibilitet ved at den kan benyttes i klasserom, i grupper eller alene.

Ulike klasser ved Hanstad skole i Elverum er pilot, mens klasser ved Søbakken skole i samme kommune er kontrollklasser. På den måten kan resultatene måles mot hverandre. Faglig og organisatorisk kretser satsningen rundt VR-miljøet i Hamar, som også innbefatter selskapene Innit AS og Making View AS.


Per Olav Nyborg er utviklings- og leveransesjef i Kommuneforlaget


Et viktig supplement

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk og leder av Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høyskolen i Hedmark, er en av partnerne i prosjektet. Han har tidligere ledet to evalueringsprosjekter om Kunnskapsløftet.

– Den viktigste ideen bak dette prosjektet er at vi ønsker å øke elevenes faglige læringstid, altså den tid elevene faktisk er engasjert i læring, sier han.

– Mange elever bruker i dag mye tid i undervisningen som ikke er knyttet til læring, dette gjelder særlig gutter.

I Virtual Reality blir du ikke forstyrret av andre og du må være i en verden der du kontinuerlig møter oppgaver som du forhåpentligvis lærer av, fortsetter han.

– Vi har her knyttet dette til læring av grunnleggende ferdighet i matematikk og da mer spesifikt til det vi kaller automatisering. Det vil si at du har lært noe så godt at det er lagret i mange år framover. Vi håper at VR kan være et viktig supplement i undervisning som både bidrar til denne type læring og som samtidig bidrar til økt interesse og engasjement for skolen som sådan.