Den nye teknologien, som blant annet inkluderer elektronisk innsyn i egen helsejournal, digitalt samhandling, telemedisin og nettbehandling, kan bidra til å gi pasienter mulighet til mer kontroll, makt og eierskap til egen helse. Pasienter ønsker å være en likeverdig partner og en ressurs ved ivaretagelse av egen helse. Dette er helt på linje med helseminister Bent Høies ønske at «Pasienter skal bli deltakere i egen situasjon i stedet for passive mottakere», sier Kreftforeningens spesialrådgiver for e-helse, Holly Ankjell.

Målbærer pasientens stemme

Kreftforeningen vil tale pasientens sak ved å være en pådriver for utviklingen av e- helsetjenesten. De tar utgangspunkt i pasientens behov og perspektiv.

- Går vi tilbake til legeloven av 1980, så ser vi at pasienten fikk en del prosessuelle rettigheter. De fikk rett til informasjon om helsetilstand, innsyn i egen journal og rett til medvirkning i egen behandling. Dette er lovfestet, men i realiteten er denne informasjonen lite tilgjengelig. En av de største utfordringene for pasientene er at de opplever at helsetjenestene ofte er fragmenterte og lite sammenhengende. Gode digitale helsetjenester kan hjelpe pasienter å realisere disse rettighetene.

Ingen kjenner pasientens helsehistorie bedre enn pasienten selv. Kreftpasienter kan ofte ha opp til 20 forskjellige leger involvert i behandlingen og kan bli behandlet av flere sykehus. En felles digitalt journal vil kunne bidra til at pasientene slipper å fortelle den samme historien om igjen og om igjen. Elektronisk tilgang gir også pasienter bedre mulighet til å oppdage upresis og feilaktig informasjon, slik at datakvaliteten i pasientjournalen kan heves og pasientsikkerheten bedres.

Personvern

Det er en selvfølge at personvernet blir ivaretatt, og Kreftforeningen advarer mot muligheten for at redselen rundt dette skal forhindre en digitalisering.

- Vi fikk gjennomført en undersøkelse via TNS Gallup, hvor vi spurte et kvalifisert utvalg av befolkningen om deres holdninger til en digitalisering av helsetjenestene. 65 % av de spurte var redde for at informasjonen ville komme på avveie, men hele 84 % ønsket at alle helseinstanser skulle få tilgang til deres helseinformasjon. Dette betyr at nordmenn ser at en digitalisering av helseinformasjon vil sørge for at de får best mulig behandling.