IMATIS AS SVAR v/Lill Ann Bråthen

1. Hvordan bruker dere eHelse? (rent praktisk, hvordan brukes det innen deres felt)

Imatis har løsninger for små og store helseorganisasjoner innen spesialisthelsetjenesten, for regionale eller kommunale enheter og for pasientgrupper med oppfølging i hjemmet. Imatis tilbyr moduler for køadministrasjon og selvinnsjekk, pasientflyt og forløpspakker til systemsamhandling, logistikk og meldingsutveksling. Løsningene bidrar til samspill mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren, og mellom aktørene og den enkelte innbygger og pårørende. De fleste  ønsker å være selvstendige og bo trygt i eget hjem på tross av kronisk sykdom, pleie- og oppfølgningsbehov eller alderdom. Dagens teknologi åpner nye muligheter for helsetjenester enten du er på sykehus, institusjon eller i ditt eget hjem.

2. Hva har de nye digitale løsningene å si for pasienten, og for helsepersonell?

Våre løsninger gir økt informasjons- og pasientsikkerhet ved å gi alle involverte godt overblikk over pasientens sykdomsforløp, status og behov. Det blir enklere for helsepersonell å bruke tid på det som er mest nødvendig. Et eksempel er legen som venter på prøvesvar. Våre systemer varsler når svar foreligger (til smartelefon, nettbrett eller elektroniske oversiktstavler) og om tiltak er påkrevet. Et annet eksempel er bruk av selvinnsjekk og køhåndteringssystemer. Pasienten sjekker selv inn, og personalet informerer pasienten løpende via sms eller informasjonsskjermer. Løsningene har vist seg å forebygge ventetid, avlysning av operasjoner og gir personalet mer tid til pasientene.

3. Hva er deres fremtidsvisjoner for eHelse i Norge?

Vi har fantastiske medarbeidere i helse- og omsorgssektoren i Norge, og vi har teknologien som vil gi dem bedre og mer effektive arbeidsverktøy. Bedre verktøy, effektiv informasjonsflyt og pålitelig samhandling vil gi både ansatte, pasienter og pårørende en bedre hverdag. Grunnlaget for dagens Imatis- portefølje ble utviklet for bruk i olje og gass sektoren for over 20 år siden. Vi har siden drevet kontinuerlig produkutvikling og helserettet innovasjon og har bygget en stabil bro mellom eksisterende og ny teknologi. Teknologien favner vidt og benyttes både på noen av de meste moderne sykehusene i verden som  New Royal Adelaide i Australia og nytt Østfoldsykehus på Kalnes, og i den kommunale helsetjenesten.  Helse-Norge må nå evne å benytte teknologien til å levere enda bedre helsetjenester.

4. Hvordan ivaretas pasienters personvern med den nye teknologien?

Rollestyrt tilgang til opplysninger basert på autorisasjon og tjenestebehov er basis for personvern i Imatis-løsningene. I balansen mellom behovet for god informasjonsflyt i tidskritiske behandlingssituasjoner og vern om den enkeltes opplysninger, er det rollestyring som gir den beste løsningen. Kryptering, bruk av sikre soner mv. sikrer informasjonen ytterligere. F.eks ved bruk avsentrale oversiktstavler autentiserer brukerne seg med ID-kort og ser informasjonen de er autoriserte for. Når personen går vekk fra skjermen, forsvinner informasjonen. Imatis gjennomfører også ROS-analyser for datasikkerhet.

 

COMPUGROUP MEDICAL

1. Hvordan bruker dere eHelse? (rent praktisk, hvordan brukes det innen deres felt)

Som markedsledende leverandør av elektroniske journalsystemer i primærhelsetjenesten er eHelse vårt daglige virke. Våre systemer benyttes av fastleger, spesialister, helsestasjoner, legevakter og bedriftshelsetjenester landet rundt. Målet med systemene er å fasilitere effektiv samhandling, sikker arkivering, oversiktlig informasjon og god beslutningsstøtte. Slik ønsker vi som selskap både å gi helsepersonell mer tid til å hjelpe pasientene samt berike og støtte behandlingen som gis.

2. Hva har de nye digitale løsningene å si for pasienten, og for helsepersonell?

Det spørs hvilke løsninger det siktes til her, men hvis man ser på de to høyest profilerte nye løsningene - e-resept og KjerneJournal - er fellesnevneren at viktig informasjon om pasienten blir delt og tilgjengeliggjort der den trengs.

Det er selvsagt en trygghet for pasienten at fastlegen får beskjed om resepten du fikk utskrevet av spesialisten, eller at legevakten kan se hvilke allergier du har. Dette er praktiske løsninger som setter pasienten i sentrum, og derfor er vi veldig glade for å være sentrale i utbredelsen av disse nasjonale løsningene.

For helsepersonell er det viktig å følge med i utviklingen. Tettere, bedre og mer moderne samhandling krever mye av oss som leverandør, men det krever også en modernisering av maskinvare og driftsmiljø hos legekontorene, samt opplæring av brukerne.

3. Hva er deres fremtidsvisjoner for eHelse i Norge?

Det er svært mye spennende som kan gjøres innen eHelse. For primærhelsen i Norge i dag mener vi at det er viktig at man først fokuserer på forutsetningene for innovasjon. Færre systemer og profesjonalisering av dagens driftsløsninger må oppnås før vi virkelig kan ta de store stegene. Det er godt å se at myndighetene gjennom EPJ-løftet og stortingsmeldingen «Én innbygger – en journal», er i ferd med å iverksette tiltak for begge deler.

Det viktigste vi som markedsledende leverandør kan bidra med nasjonalt er å konsolidere vår egen produktportefølje – det vil si, levere nytt system til de kundene våre som fortsatt benytter et gammelt. For legekontorene er det faktisk slik at dagens største system – WinMed 2 – også er det eldste. Støtte for dette produktet avvikles i 2017, så det pågår akkurat nå en omfattende nasjonal fornyingsprosess av journalsystemer. Ved fullført produktkonsolidering vil CGM Norge levere ett system – CGM Journal – til små, middels og store enheter i primærhelsetjenesten; fra de minste legekontorene til de største legevaktene.

Denne produktstandardiseringen vil gi en positiv samfunnsøkonomisk effekt, bedret pasientsikkerhet, og lette videre standardiseringsarbeid. Det vil være en viktig grunnstein for innovasjon innen eHelse i Norge.

4. Hvordan ivaretas pasienters personvern med den nye teknologien?

Generelt vil man alltid støte på debatten rundt pasientsikkerhet vs personvern når man snakker om innovasjon i Helseindustrien. Det vil være avveininger den ene eller den andre veien, men dette er ikke noe pasientene bør bekymre seg for. Vår oppfatning er at det oftere er slik at personvern er en utfordring for bedret pasientsikkerhet enn motsatt.

Vi skal huske på at det er fare for misbruk, tap og innsyn i papirjournaler også, og det er flere som mener at vi med fordel kunne vært litt løsere i snippen på personvern i Norge. Myndighetene vil også legge til rette for at den enkelte pasient selv kan velge hva slags helseinformasjon som kan deles mellom organisasjoner i helesetjenesten.

Jeg vet at dersom ulykken skulle være ute for meg personlig, er jeg mye mer komfortabel med å vite at helsetjenesten har tilgang til all informasjon som kan sikre meg en trygg og god behandling i en akuttsituasjon, enn at jeg selv hadde sikret meg mot at de hadde tilgang til denne informasjonen. Men dette er en debatt den enklete må ta med seg selv.

Uansett er det viktig at Normen og reglene rundt personvern holder tritt med utviklingen og ikke hindrer innovasjon mer en nødvendig.