Dagens situasjon innen helsetjenesten er blitt såpass kompleks at det kreves en helt annen type leder enn det gjorde før. Man må fortsatt være god i sitt fag, men man må også ha noe mer. Miriam Hartveit er fagansvarlig i masterprogrammet i helseledelse ved Universitetet i Bergen. Hun forteller at det stilles stadig høyere krav om å utnytte ressursene best mulig.

- Dette er etter hvert blitt ganske vanlig på mange områder i samfunnet; det stilles nye krav. I helsetjenesten ser vi i tillegg en økt grad av fragmentering fordi vi har en stadig økende spesialisering. Dette, sammen med en desentralisering, der oppgaver som tidligere ble utført av sykehusene nå gjennomføres i primærhelsetjenesten, skaper utfordringer særlig knyttet til koordinering, som igjen kan gå ut over pasientsikkerheten.

Prosessene like viktige som strukturene

Hvis arbeidsprosessene ved en helseinstitusjon ikke fungerer som de skal, kan det få fatale konsekvenser for pasientene. Vi har alle lest om pasienter som ikke har fått nødvendig helsetjeneste i rett tid, fortsetter Hartveit.

- Ofte diskuteres strukturelle forhold som bemanning og økonomiske rammer for å forbedre helsetjenesten. Imidlertid ligger nøkkelen til høy pasientsikkerhet og gode helsetjenester ofte i arbeidsprosessene. Ledere må forstå hvordan arbeidsprosessene bidrar til å skape resultater. De må kunne måle prosessene, og de må evne å endre prosessene slik at de oppnår bedre resultater.

Masterprogram

Masterprogrammet ved UiB tar for seg kompetansen ledelsen trenger for å ivareta pasientsikkerheten. Programmet består at tre elementer: helseøkonomi, helseledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Det er stort sett erfarne leger og sykepleiere som er studenter, og mange av dem er ledere.

- Vårt masterprogram er unikt, fordi vi har en stor tyngde på kvalitetsforbedring, og dette er av stor betydning for fremtidige lederes kompetanse. En kompetent leder har god kjennskap til risiko og kvalitetsnivå, og er i stand til å gjøre nødvendige endringer innenfor eksisterende rammer  og ressurser. Den pågående prioriteringsdebatten viser at ledere må ha kompetanse til å forbedre tjenestene, slik at vi kan utnytte ressursene best ved å hjelpe de som trenger det mest, raskest mulig, avslutter Hartveit.