- Det aller viktigste signalet i legemiddelmeldingen er nok at vi vil satse mer på kliniske utprøvinger og eksperimentell behandling i Norge. Dette er et veldig viktig signal å gi, for det har vært et tilbakevendende problem at private aktører opplever at offentlige instanser, som for eksempel sykehus, viser liten vilje til samarbeid. Her har det vært mistro mellom enkelte sykehusavdelinger, og de som ønsker å utføre kliniske utprøvinger. Den store faren med strategier og planer, er at de kan være lette både å vedta og å finansiere, men hvis ikke vi får med oss de som faktisk arbeider med dette, så kommer vi ingen vei. Derfor er vi offensive og viser tydelig hva vi forventer, og på det området opplever jeg virkelig at vi har kommet langt, forklarer Sveinung Stensland, og får støtte:

- Å endre kultur og skape forståelse for hverandres rolle er vesentlig for å lykkes, men tar lenger tid, tilføyer John-Arne Røttingen, som er fagdirektør i Folkehelseinstituttet og ledet arbeidet med HelseOmsorg21-strategien og nå leder HelseOmsorg21-rådet.

John-Arne Røttingen, fagdirektør i Folkehelseinstituttet

Fra strategi til handling

HelseOmsorg21-strategien løfter frem næringsutvikling som et viktig mål for forsknings- og innovasjonspolitikken.

- Bare det å løfte frem dette som en egen målsetning har en stor verdi. Det at regjeringen har fulgt opp ved å peke på helse- og omsorgsfeltet som et næringspolitisk satsningsområde i statsbudsjettet og i langtidsplanen for forskning viser at vi er på riktig vei. At det også er vedtatt en handlingsplan for det videre arbeidet med HelseOmsorg21, er ytterligere med på å understreke en utvikling i riktig retning, forklarer Røttingen.

I handlingsplanen er det en rekke tiltak som regjeringen vil gjennomføre. De vil blant annet styrke virkemidlene for å fremme næringsutviklingen innen forsknings- og innovasjonspolitikken, gjennomføre standardiseringsarbeid innen e-helseområdet og velferdsteknologi, de vil legge til rette for mer samarbeid og bedre dialog mellom det offentlige og de private aktørene. I tillegg settes det i gang et arbeid for å styrke ernæringsområdet.

- Handlingsplanen inneholder også virkemidler som skal bidra til innovative offentlige anskaffelser og et nasjonalt program for leverandørutvikling som er viktig. Planen ble lagt frem sent i fjor, det betyr at arbeidet er startet, og jeg tror nok at noe av det viktigste er at vi arbeider med å få på plass samarbeidsarenaer og tettere dialog mellom det offentlige og privat sektor i innovasjon- og forskningsøyemed. Vi er godt i gang med oppfølging av strategien og jeg opplever nå at de ulike partene har en mye større felles forståelse som ikke har vært der tidligere, avslutter Røttingen.