I en tidligere utgave av «Effektiv velferd» skriver administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus innledningsvis om utfordringen det er i dag at kommunene stiller ulike krav til de tekniske løsningene som skal brukes.

CGM har levert journalsystemer til primærhelsetjenesten i Norge over 20 år. Vi har etter hvert opparbeidet oss nok empirisk erfaring med kommunenes anbudsprosesser på dette området til å kunne slutte oss til - og forsøke å utdype - Mehus sitt viktige poeng. 

Utfordringen som Mehus tar opp er først og fremst alvorlig fordi systembytte av journalsystem er en svært omfattende prosess, og det er dessverre slik at feile valg vil koste svært mye å korrigere i ettertid.

I tillegg til at det stilles ulike krav for like behov, opplever vi stor variasjon i gjennomføringen av anbudene, og en for stor grad av lokalt fokus. Isolert sett er dette uproblematisk, men i et marked med et skrikende behov for en felles retning er disse lokale beslutningene en utfordring. 

I dagens anbud er kvalitet og pris de sentrale beslutningsparameterne. I prinsippet er dette fornuftig - utfordringen er at det ikke finnes noen felles retningslinjer for bedømmelsene av parameterne. Uten retningslinjer for kvalitetsbegrepet vil lokale preferanser være utslagsgivende fremfor nasjonal retning, og uten retningslinjer for prisbegrepet vil lokale kortsiktige budsjett legges til grunn, fremfor den antatt enorme samfunnsøkonomiske effekten en nasjonal systemkonsolidering vil kunne gi.

Ved å være for navlebeskuende i anbudsprosessen er mange norske kommuner i full sving med å spare seg til fant, i en retning som er i strid med nasjonal strategi. Kommunene er i ferd med å ytterligere diversifisere et landskap som myndighetene ønsker å samle. Denne kursen vil være vanskelig å snu, og kan potensielt kan føre til at nasjonal strategi må tilpasse seg kommunene i stedet for omvendt.

Nasjonal systemkonsolidering av journalsystemer er for viktig til at kommunale beslutningstagere kan velge system etter lokal preferanse. Felles retningslinjer for kommunene må på plass så fort som mulig.