Statistikk fra Norsk Pasientskade-Erstatning (NPE) viser en tydelig økning i antall pasientskader de senere år. Dette som følge av svikt og mangler i helsetjenestene som gjør pasienter og eldre sykere, og i verste fall forkorter pasientenes levetid. Som følge av at en stadig høyere andel av befolkningen blir eldre, og flere rammes av kroniske sykdommer som kreft, kols og diabetes, forventes det et økende press på helseforetak og kommunale helsetjenester. Med dette er det grunn til å frykte at kvaliteten og pasientsikkerheten vil bli ytterligere svekket i norsk helsetjeneste.

I Norge utvikles det teknologi og løsninger som bidrar til å forbedre og effektivisere det pasientadministrative arbeidet, øke kvaliteten på tjenestene og forebygge og hindre pasientskader. Mye tyder på at løsninger som er utviklet i samarbeid mellom næringsliv og kommuner, med sykehus som «krevende kunde», sikrer at løsningene blir pasient- og brukervennlige, og oppnår stor effekt både for pasient og helsetjeneste.   

Med økt bruk av velferdsteknologi og andre medisinteknologiske løsninger reduseres feil ved at teknologiens stabilitet og forutsigbarhet sikrer lik behandling uavhengig geografi og helseinstitusjon. I dette magasinet møter du flere leverandører av produkter og løsninger som setter pasienten i sentrum i utviklingen av sine leveranser.

Ett av disse selskapene er Posicom som utvikler Seekuence Medical - et effektivt og praktisk verktøy. Seekuence strukturerer og lagrer bilde og video slik at det er lett å finne tilbake til ønsket informasjon. Det å sikre rett informasjon til rett tid øker pasientsikkerheten. Ved å bokmerke/tagge viktige hendelser eller funn under en prosedyre, vil man lett finne tilbake til det som er viktig i opplæringen eller pasientbehandlingen. De viktige hendelsene og funnene kan også knyttes til sykehusets journal og gjøres tilgjengelig for behandlende lege. Lagrede data kan benyttes til å sammenligne før og nåsituasjonen, trening, eller til opplæring eller forskning.

Du treffer flere spennende leverandører i dette magasinet. Men det er ikke bare leverandører som skal til, teknologien må også utvikles og tas i bruk. Oslo Kommune ligger i forkant og investerer i ny teknologi. Ved å være en krevende kunde som setter brukerens behov i sentrum, identifiserer utfordringene og har kunnskap til å evaluere og anskaffe fremtidsorienterte løsninger, sikrer kommunen kvalitet i helseomsorgen, bidrar til innovasjon og næringsutvikling, samtidig som de utvikler en økonomisk bærekraftig helsetjeneste.