Omsetning og driftsmargin for helsenæringen fra 2006 til 2016, estimat for 2017 og prognose for 2018 (mill. NOK). Kilde: Menon Economics

Rapporten "Helsenæringens verdi 2018" er den tredje i rekken, etter at de toneangivende aktørene innen helsenæringen i Norge for første gang gikk sammen for å utarbeide en rapport i 2016.

Målet er å beskrive den norske helsenæringen i tall, men også å løfte blikket for å se helsenæringen i en større samfunnsmessig sammenheng.

– Rapporten viser at dersom helseindustrien bidrar til å øke produktiviteten i behandlingsleddet gjennom økt bruk av helseteknologi med ti prosent, vil det frigjøre 21 000 ansatte eller øke verdiskapningen med 15 milliarder kroner, sier Tarje Bjørgum, leder klima og helse i Abelia.

Omsetning og eksport

Den totale omsetningen i helsenæringen var 142 milliarder kroner i 2017. Utvikling og produksjon av helseprodukter står for 57 milliarder kroner, mens helse- og omsorgsbehandling står for 53 milliarder kroner.

Oversikt over omsetningen i de ulike hovedgruppene og bransjene i helsenæringens. Kilde: Menon Economics

Totalt eksporterte helsenæringen for 23,6 milliarder kroner i 2017. Av de snaut 150 helseindustribedriftene som inngår i materialet til rapporten "Helsenæringens verdi", oppgir nesten halvparten at de har vareproduksjon i Norge. Disse bedriftene står for mer enn to tredeler av helseindustriens samlede omsetning.

Helsenæringens eksport i 2017, fordelt på bransjer. Kilde: Menon Economics

Fra 2013 til 2017 ble forskningsinnsatsen i helsenæringen nesten doblet. Bare det siste året økte den samlede støtten med 20 prosent fra 500 til 600 millioner kroner.

– Hittil har målet med helsetjenesten først og fremst vært å behandle sykdom. Nå må det nye målet være å gå fra reparasjon til forebygging ved hjelp av ny organisering og teknologi. Med avansert helseteknologi kan vi fange opp symptomer mye tidligere og gå inn med tidlig innsats som bremser utviklingen av kostbare diagnoser, sier Bjørgum.

Budsjetterte Skattefunn-fradrag og støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) fra Forskningsrådet til selskaper i helsenæringen fra 2011 til 2017 (mill. NOK). Kilde: Forskningsrådet/Menon Economics