I 2011 iverksatte Sykehjemsetaten i Oslo kommune et nasjonalt historisk omfattende prosjekt; Legemiddelhåndteringsprosjektet, bestående av tre delprosjekter.

Del en besto av full tverrfaglig legemiddelgjennomgang (LMG) for 2500 pasienter, med fokus på de som har ligget lenge på sykehjem. Neste delprosjekt fokuserte på statistikk over hvilke legemidler som ble brukt ved hvert sykehjem.

Delprosjekt tre besto av kompetanseheving for helsepersonell vedrørende legemiddelbruk.

- Et gjennomgående funn var at mange pasienter stod på unødvendige legemidler. Et annet var at smerter var underbehandlet. Oppmerksomhet på dette har gjort at sovemedisiner i noen tilfeller kunne byttes ut med smertelindrende medisiner og samlet sett gav dette bedre livskvalitet for pasienten, sier fungerende etatsoverlege og tidligere prosjektleder i Sykehjemsetaten, Gunnar Kvalvaag.

- Selv om målet for prosjektet ikke var å redusere legemiddelbruken, men å optimalisere legemiddelbruken, har de vanligste legemidlene ved noen sykehjem blitt redusert med 20-30 prosent. I tillegg har gjennomgangen og refleksjon rundt statistikken har hatt en god pedagogisk effekt på helsepersonell. De er mer bevisst på legemiddelbruk nå enn tidligere, sier Kvalvaag.

Med bakgrunn i funn fra Legemiddelhåndterings-prosjektet har Sykehjemsetaten innført legemiddelgjennomgang for alle pasienter minimum to ganger årlig.

Fra 2012 har det også blitt jobbet med LMG og legemiddelkurs i hjemmetjenesten, og fra 2015 også i samlokaliserte boliger, i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

-Ved en LMG får jeg på forhånd tilsendt nødvendig informasjon om pasientens helse sammen med legemiddellisten, sier prosjektleder og farmasøyt ved USHT, Julie Wendelbo Aanensen. På bakgrunn av denne informasjonen kan jeg gi faglige innspill som kan bidra til å optimalisere legemiddelbehandlingen. For eksempel kan det være at legemidler ikke passer sammen, og spørsmål om pasienten i det hele tatt trenger visse legemidler.

- For noen eldre pasienter kan det være helt vanlig å få mellom ti og tolv legemidler, og en pasient fikk for eksempel foreskrevet over 30 forskjellige legemidler. Da er det absolutt nyttig med en gjennomgang av legemidlene, sier Aanensen. 

I flere tilfeller er det rapportert om at pasienter har fått en bedre livskvalitet etter LMG.