Norge anvender over 8 mrd kroner på helse-forskning hvert eneste år og er gode på å ta frem ny teknologi. Dette er en fantastisk kunnskapsinvestering som vi må bli bedre til å utnytte kommersielt i form av å lage nye produkter, løsninger og tjenester for helsesektoren.

Samtidig er det en økende etterspørsel etter forbedrede helsetjenester, løsninger og produkter i Norge, Norden og internasjonalt. Dette henger sammen med at en stadig større andel av befolkningen blir eldre.

"Med bakgrunn i forskningsinvesteringen, vårt høye kunnskapsnivå innen helse og teknologi og en befolkning som tradisjonelt sett er gode på å teste ut og ta i bruk nye løsninger, er Norge svært godt egnet for en nærings- satsing innen helse."

Parallelt rammes fler av de store folkesykdommene samtidig som vi lever sunnere liv slik at flere lever lengre, ofte med store behov for medisiner, helse og omsorgstjenester de siste årene av livet. Det er med andre ord behov for å omorganisere måten vi tilbyr helse og omsorg på, slik at helsetjenestene blir mer effektive og vi får mer helse ut av hver helsekrone.

Med bakgrunn i forskningsinvesteringen, vårt høye kunnskapsnivå innen helse og teknologi og en befolkning som tradisjonelt sett er gode på å teste ut og ta i bruk nye løsninger, er Norge svært godt egnet for en nærings- satsing innen helse.

Innovasjon og utvikling av nye kunnskapsintensive næringer forutsetter samarbeid mellom aktørene i bransjen, teknologiområder og verdikjeden. Inkludert risikoreduserende virkemidler fra staten og tilgang på privat kapital. Så – hva skal til for å skape en robust helsenæring i Norge som når ut i globale verdikjeder?

Mer helse for pengene

Det er mange forskere og grundere som har gode ideer, teknologi og prosjekter for nye helseløsninger og –produkter for et internasjonalt marked. Deres største utfordring er tilgang til privat kapital.  

Inspirert av statens virkemidler for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i olje og gass-sektoren, har Oslo Medtech, Oslo Cancer Cluster og Nansen Neuro Science utredet og foreslått at det etableres en Helsemyggordning. Dette er et virkemiddel som vil redusere risikoen for private investorer som ønsker å investere i helse-teknologi, og som vil bidra til å trekke kompetent kapital til sektoren.

Klinisk utprøving i Norge

Som et ledd i å utvikle produkter og løsninger har bedriftene behov for å teste og verifisere produktene i en klinisk omgivelse, dvs. i tilsvarende omgivelser som medisinene og løsningene skal tas i bruk.

"Skal du lykkes som startup bedrift er det avgjørende at markedet vil kjøpe dine produkter."

I Sverige har Vinnova, ekvivalenten til Innovasjon Norge, investert stort i utvikling og etablering av testomgivelser – såkalte testbeddär, og etablerte industrier som olje & gass og fornybar energi har også tilgang på norsk offentlig kapital til etablering av testfasiliteter. Tilsvarende finansieringsordninger må også på plass for etablering av norske testfasiliteter og klinisk utprøving i Norge.

Innovative innkjøpsrutiner

Skal du lykkes som startup bedrift er det avgjørende at markedet vil kjøpe dine produkter. Norge representerer et stort helsemarked, men om lag 90 % av alle innkjøp som gjøres av sykehus og kommuner kommer store internasjonale aktører til gode.

Det er svært vanskelig for en liten, innovativ norsk bedrift å nå frem til forhandlingsbordet innenfor dagens offentlige innkjøpsordninger. Ved å ta i bruk Innovative innkjøpsordninger og modeller, der innkjøper i forberedelsesfasen går i dialog med næringen for å finne ut av hva slags løsninger som er mulig å anskaffe, vil sykehus og kommuner både anskaffe ny og fremtidsorientert teknologi og løsninger som kommer pasienter og brukere til gode, samtidig som de er med på å etablere et hjemmemarked for den norske helse-næringen.