Av: Erlend Skagseth, partner Biolife Sciences & Financial Control, Sarsia Seed

Dette er en nødvendig, men dessverre ikke tilstrekkelig forutsetning for å lykkes med industriell utvikling på området - spissformulert "ingen blir frisk av forskning alene".

Utvikling av nye legemidler er tidkrevende og kostbart og risikoen er høy. Utviklingen av et nytt legemiddel kan ta 10-15 år og frafallet underveis er stort.

I mange av våre nærmeste naboland er den farmasøytiske industrien svært viktig for innovasjon og fungerer som lokomotiver både industrielt og finansielt ved å ta nye prosjekter fra akademisk forskning inn i industrielle løp.

Det finnes ikke noen norske lokomotiver med slike interesser innen helseindustrien. Suksesser som Algeta, som ble solgt til Bayer for 17 mrd. NOK, viser imidlertid hvilket enormt potensial som ligger i norsk medisinsk grunnforskning, og som spesielt innen kreft yter et stort bidrag til internasjonal kreftforskning. Etableringen av Oslo Cancer Cluster har bidratt til synliggjøring av dette.

En rekke norske formuende personer donerer store pengesummer til medisinsk forskning, ofte er det kreftforskning som blir tilgodesett. Slike gaver setter også Kreftforeningen i stand til hvert år å dele ut flere hundre millioner kroner til forskningsprosjekter, og det er i Norge relativt sett god tilgang på slike midler.

Skal resultatene fra den gode medisinske forskningen, som i hovedsak finansieres av offentlige midler og private donasjoner, omsettes i nye legemidler, hjelpemidler eller behandlinger slik at den faktisk kommer pasientene til gode, må noen være villige til å ta den finansielle risikoen og ha kompetanse til å utvikle disse til industrielle produkter.

I løpet av de siste ti årene har det i Norge gradvis utviklet seg et voksende profesjonalisert miljø for å investere i og utvikle slike prosjekter og den utenlandske industrien følger med, i kjølvannet av Algeta suksessen. 

Sarsia Seed AS er et landsdekkende såkornfond etablert i 2006 i Bergen. Fondets samlede kapitalbase er på 364 mNOK, likt fordelt mellom innskudd fra private investorer og lån fra Innovasjon Norge. Fondet forvaltes av Sarsia Seed Management AS med fem ansatte. Fondets mandat er å investere i meget tidlig fase, og således av natur med høy risikoprofil og vi samarbeider tett med alle som er interessert i å dele kompetanse og/eller risiko/gevinst med oss.

Fondet har investert 222 mNOK  i 22 selskap fra hele landet, hvorav 13 innenfor "Life Science". En stor gruppe ko-investorer har investert 622 mNOK.  I tillegg er selskapene tilført 375 mNOK i forskningstilskudd. Det er dermed tilført disse selskapene over 1,2 mrd.NOK i vår eierperiode.

Tre av de 13 Life Science-selskapene er allerede i anvendelse på pasienter, fire har medikamenter under utprøving i pasienter, mens to er på terskelen til å starte slike kliniske studier. Fire har feilet.

Sarsia Seed Management AS er nå i gang med å reise et nytt fond og håper å være i investeringsmodus fra dette fondet i løpet av 1.kvartal i 2016.