Barbara Noodt, Er del av forskningsledelsen i Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken i Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo

Hun har dedikert sitt liv til forskningen og har nedlagt en ekstrem arbeidsinnsats og et stort internasjonalt engasjement. Med hennes vitale og elegante utstråling og store konkurranseevne er hun ettertraktet som foredragsholder og har vært styremedlem og president i en rekke internasjonale kreftforskningsorganisasjoner.

Forsker på brystkreft

Hun leder nå et K.G.Jebsen- senter for fremragende brystkreftforskning, som er del av Institutt for kreftforskning, og har ledet an i å avdekke kompleksiteten innen brystkreft i samarbeid med de beste miljøene internasjonalt. Hun har utnyttet den lynraske utviklingen innen gensekvensering og analyseverktøy til å avsløre at brystkreft kan deles inn i mange undergrupper med forskjellige genprofiler som gir ulik overlevelse.

Europeiske retningslinjer legger nå disse genprofilene til grunn ved valg av behandlingsmetode for undergrupper av brystkreftpasienter, og et amerikansk firma har utviklet en kommersiell test som nå er godkjent av amerikanske helsemyndigheter. Brystkreft er globalt den hyppigste kreftformen blant kvinner og overlevelsen etter 5 år er nå i snitt økt til hele 89 % i Norge. Men for flere undergrupper må det fortsatt utvikles bedre behandling.

"Crowdcoucing av data"

Børresen-Dale forutså tidlig de store utfordringene knyttet til håndteringen av datamengdene som genanalyser av vev fra store pasientgrupper frembringer. Hun har bidratt til innovativ anvendelse av nye globale, tverrfaglige samarbeidsmetoder for å analysere og finne mønstre i de store datamaterialene, såkalt "crowdsourcing" av data.

"Børresen-Dale forutså tidlig de store utfordringene knyttet til håndteringen av datamengdene som genanalyser av vev fra store pasientgrupper frembringer."

I fjor ble miljøer innen bioinformatikk og biostatistikk invitert til å analysere 3 ulike datasett samtidig på en åpen database. Datasettene omfattet anonymiserte gendata fra rundt 2000 pasienter og deres sykdomsutvikling over mer enn 15 år. 354 grupper fra 35 land deltok og analyserte dataene parallelt og åpent for hverandre.

I løpet av få måneder ble det utviklet nye modeller. Den beste modellen ble verifisert ved hjelp av en ny pasientgruppe med gendata koblet til kliniske funn om sykdomsutvikling og overlevelse. Modellen oppnådde en treffsikkerhet på oppunder 80 % for tilbakefall etter behandling. Resultatene er nå publisert og metoden regnes som banebrytende innen medisinsk forskning.

Vil kunne forutsi kreftrisiko

Børresen-Dale følger i pågående forskningsprosjekter kreftutviklingen fra predisposisjon, initiering, via tidlige stadier og til langtkommen sykdom. Hensikten er å avdekke de molekylære mekanismene på hvert steg og kartlegge det multidimensjonale samspillet i en systembiologisk tilnærming. På dette grunnlaget utvikles metoder for å kunne forutsi økt kreftrisiko, strålingsfølsomhet, tumoraggressivitet og behandlingsresistens.