Det finnes i dag flere muligheter innenfor  biologiske legemidler der hjemmebehandling er et alternativ fremfor sykehusbehandling.  Hjemmebehandling tar hensyn til sikkerhet, effekt og brukervennlighet. Pasientene henter legemidlene på apotek som andre legemidler. Pasienten får en større mulighet til å bestemme over sin egen hverdag, og får dermed et mer selvstendig liv.

I tillegg vil bruk av hjemmebehandling kunne bidra til effektivisering i helsevesenet.  Oppmerksomhet pasienten ellers må ha, før og under sykehusbehandling, kan komme andre pasienter uten hjemmebehandlingsalternativ, til gode.

Det bør være et godt samarbeid og tett dialog mellom behandlende lege og pasienten som avgjør hvorvidt behandling hjemme skal være den foretrukne administrasjonsform. Hjemmebehandlingen skal gi et likeverdig behandlingsresultat sammenlignet med sykehusbehandlingen, men kan gi pasienten større frihet i sin hverdag.

Alle pasienter bør få informasjon om ulike administrasjonsformer når behandlende lege har funnet det legemiddel som pasienten bør ta for sin sykdom.

Samhandlingsreformen legger til rette for hjemmebehandling

Politiske føringer støtter bruk av hjemmebehandling. Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012. Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. I dette ligger at pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det, nærmest mulig der de bor.

For mange betyr det at hjemmebehandling bør være førstevalg for behandling av nye pasienter, såfremt det ikke er tungtveiende årsaker som tilsier at pasienten vil ha bedre nytte av sykehusadministrert behandling.

Det er viktig at pasientene blir spurt og tatt med på råd, og forstår forskjellene i valg av behandlingsmetoder.