- Det er to ting som gjør denne undersøkelsen viktig i dag. For det første er digitalisering som tematikk viktigere enn noen gang. For det andre er det viktig at man har et godt datagrunnlag som man kan diskutere og debattere med. Denne rapporten er vårt bidrag med kunnskap inn i samfunnsdebatten om IT.

Det sier Morten Skodbo, direktør i Rambøll Management Consulting Norge. Med støtte fra IKT-Norge og Visma har Rambøll utført undersøkelsen som ble lagt frem den 24. august i år.


Morten Skodbo

Riktig retning

Rapporten viser at digitaliseringen av det offentlige tjenestetilbudet går fremover, men at det går sakte.

- Det er en gradvis utvikling i riktig retning, men vi ser at det ikke går hurtig nok til å leve opp til de ambisjonene som er satt fra politisk hold, sier Skodbo og legger til;

- Vi ser også at ledere i offentlige og private virksomheter ser et stort potensiale for å utvikle digitaliseringen. Det er jo et positivt tegn for at virksomhetene skal utvikle seg videre.

Årets rapport har også undersøkt befolkningens meninger rundt temaet.

- Vi opplever at befolkningen stiller seg mer og mer positive til å benytte seg av digitale kanaler enn tidligere. Det er fortsatt kun 36 prosent som sier at de foretrekker å kommunisere med det offentlige digitalt, men det er en økning som det offentlige må være med på. Det å kommunisere digitalt er den mest ressurseffektive kanalen som krever minst kostnader overfor samfunnet som helhet.

Oppnår resultater

Skodbo peker på at det er en gruppe virksomheter som oppnår bedre resultater enn andre. De ser ikke nødvendigvis likheter i type virksomhet, men likheter i måten virksomhetene jobber på.

- De som lykkes har blant annet høy grad av modenhet, god praksis i forhold til prosjektarbeider, gevinstrealisering og endringsledelse. I tillegg har de ledere som forstår verdien av IT. I disse virksomhetene sitter den IT-ansvarlige høyt i den øvrige virksomhetens ledergruppe.

Gevinstrealisering

82 prosent av de offentlige virksomhetene oppga at manglende kultur for gevinstrealisering var i høy eller noen grad en barriere for å realisere IT-strategien. Gevinstrealisering handler om å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av et tiltak. Det er også viktig å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert.

- Offentlig sektor forteller oss at de ved å digitalisere seg oppnår økt kvalitet og effektivitetsforbedringer. Men når det kommer til kostnadskutt og bemanningskutt er det færre som i det hele tatt ser på disse gevinstene. Jeg tror flere offentlige virksomheter også må tørre å spørre seg om det er noe å hente i kostnads- og bemanningskutt, forteller han.

Det er spesielt en ting Skodbo ønsker å se i neste års utgave av IT i praksis.

- Jeg håper på å se at folk får et bedre grep om nettopp dette med gevinstrealisering. Det investers mye penger i digitalisering, og det gjøres fordi vi tror at det er noe å hente i den andre enden. Jeg håper derfor at vi får et bedre grep om det og at vi ser at flere utnytter det.

Ønsker å motivere

Skodbo ønsker at undersøkelsen kan bidra til å understøtte den samtalen som foregår hos virksomhetene når det er snakk om nettopp det å satse på IT.

- Bedrifter kan bruke denne undersøkelsen til å kartlegge utfordringer og til å lære noe slik at veien videre kan bli enklere. Forhåpentligvis har denne undersøkelsen også en oppmuntrende effekt slik at flere virksomheter tar det neste skrittet i riktig retning og satser mer på IT.