I de kommende årene vil behovet for helse og omsorgstjenester øke i takt med at befolkningen blir eldre, og vi får flere eldre per yrkesaktiv. Det betyr at vi må levere mer med færre folk. Det krever at vi tenker nytt, at vi finner bedre og smartere måter å levere tjenestene på. Heldigvis kan teknologien hjelpe oss.

Hva er digitalisering?

Vi er blitt vant til at vi kan ordne det meste selv ved hjelp av en smarttelefon eller et nettbrett. Nettbanken og skattemeldingen er gode eksempler på hvordan digitalisering endrer hverdagen vår. Kommunal sektor er i full gang med å utnytte mulighetene teknologien gir oss. Vi har som visjon at gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggere og næringsliv og gir gode lokalsamfunn.

Digitalisering handler om å forenkle og forbedre arbeidsprosesser ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Det er altså ikke noe man kan gå i butikken og kjøpe, det er et langsiktig omstillingsarbeid som krever kompetanse innen både organisasjon og teknologi. Hvordan kan digitalisering gi et bedre undervisningstilbud, skape et mer inkluderende lokalsamfunn, gi et raskere svar på byggesøknaden og sørge for at flere pleietrengende foretrekker å bli boende hjemme noen år lenger? Dette er bare noen av spørsmålene vi står overfor i dag. Bredden av tjenester i kommunal sektor er stor og digitalisering vil spille en rolle i samtlige av dem.

Utfordringen

En utfordring for digitaliseringen i offentlig sektor, er at vi ikke har samarbeidet godt nok. Det kan være mellom stat og kommunal sektor, men også kommuner og fylkeskommuner imellom. For det første blir ikke tjenestene så smarte og enkle som de kunne ha vært. Vi må bli flinkere til å dele og gjenbruke innenfor offentlig sektor slik at innbyggerne og næringsliv for eksempel slipper å oppgi samme informasjon flere ganger. For det andre utnytter vi ikke de ressursene i form av økonomi og kompetanse på en god nok måte. Spesielt er kompetanse en utfordring for mange kommuner rundt om i landet.

Løsningen

KS spiller en sentral rolle når det gjelder å samle kommunal sektor i digitaliseringsarbeidet og representere sektorens behov overfor staten. Det er et uttalt mål at vi skal gå sammen om flere felles kommunale digitaliseringsprosjekter i årene som kommer. For å stimulere til dette, er vi nå i ferd med å etablere en finansieringsordning. Ordningen skal sikre at nye felles løsninger gjennomføres raskere, blir mer fremdriftsrettede, brukervennlige og relevante. En felles tjeneste som vil komme om ikke lenge, er digital kontakt med hjemmetjenesten. Det vil i første omgang åpne for dialog med ansatte i hjemmetjenesten, visning av avtaler med mulighet for avbestilling, samt varsling av gjennomførte besøk. Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom kommune og stat – noe som vi skal gjøre mer av fremover.

Kontinuerlig arbeid

I årene som kommer vil kommunal sektor tilby flere digitale tjenester slik at innbyggere og næringsliv kan ta en mer aktiv rolle. Samtidig vil teknologien bidra til smartere og enklere arbeidsprosesser som gjør at vi kan bruke mer tid på å levere gode tjenester av høy kvalitet. For å lykkes med dette må kommunal sektor stå sammen og jobbe kontinuerlig med digitalisering.