Nasjonalt senter for e-helseforskning er vårt viktigste verktøy for å sjekke om den massive satsingen på e-helse har en effekt. Senteret er en kunnskapspartner for de nasjonale organene som utvikler e-helse i Norge, og har både en forsknings- og en utredningsrolle.

– Vi er en uavhengig og kritisk partner med lang erfaring og kunnskap om e-helse. Mange av våre ansatte har erfaring som strekker seg helt tilbake til 90-tallet, da Tromsømiljøet var fremst i verden på e-helse, forteller senterleder Stein Olav Skrøvseth.

Forsker om e-helse

Senterets oppdrag dreier seg i dag om forskning, ikke utvikling og drift av tjenester. Tverrfagligheten i staben er stor. Det er stor spennvidde i både prosjekter og kompetanseområder. Noen forskere jobber med å finne ut hvordan algoritmer kan hente ut statistikk fra pasientjournaler, uten å avsløre sensitiv informasjon. Andre ser at Facebook er i ferd med å bli viktigere enn legen når pasienter søker informasjon om egen sykdom, og at mange foretrekker psykologhjelp via Skype.

– Når det gjelder IKT så ligger helsevesenet langt bak, sammenliknet med banknæringen. Nå tas det nasjonale grep for å løse denne utfordringen, og vår jobb er å bidra med fakta og kunnskap på veien. Vår forskning skal gjøre det mulig å justere retningen, og bruke midlene i e-helsesatsingen mest mulig effektivt, forklarer senterlederen.

Senterets ambisjon er å ligge litt foran både den praktiske og faktiske utviklingen innen e-helse – nasjonalt og internasjonalt.