Det 50 år lange oljeeventyret går over i en ny fase med lavere oljepris. Dette rammer bedrifter, enkeltpersoner og familier. Mindre inntekter fra oljen og en eldrebølge i anmarsj betyr strammere økonomiske rammer for offentlig sektor i tiden som kommer.

Hvordan skal vi opprettholde og videreutvikle velferdssamfunnet i lys av utfordringene? Ett av svarene er at vi må bruke fellesskapets midler så godt som mulig og bruke ressursene på de viktige oppgavene. Vi må modernisere offentlig sektor.

Regjeringen arbeider med å fornye, forenkle og forbedre offentlig forvaltning. Moderniseringen innebærer å se kritisk både på hvordan vi jobber, oppgaver, bruk av teknologi og hvordan vi best leverer gode tjenester til innbyggerne.

Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er viktig for å lykkes med å gjøre offentlig sektor mer effektiv og brukervennlig. Skatteetaten og Statens lånekasse er eksempler på virksomheter som har lykkes god med å endre arbeidsform og digitalisere tjenestene. Dette gjør at mange innbyggere kan få en enklere hverdag når de skal levere selvangivelse eller søke studielån.

For offentlig sektor samlet er evnen til å digitalisere varierende. Tre av ti prosjekter leverer mindre nytte enn planlagt og mange prosjekter leverer ingen nytte i det hele tatt. Én av fem IKT-prosjekter blir i dag dobbelt så dyrt som budsjettert, og det er de største prosjektene som feiler oftest.

Hvordan skal vi lykkes med IKT-utviklingen? Innovasjon Norge mener vi skal lære av de beste. Think Big, start small, and fail fast sier de. Jeg er enig.

Omstillingen av offentlig sektor starter med lederne og ledernes rolle. Regjeringen satser derfor målrettet på å øke ledernes IKT-strategiske kompetanse. Et skreddersydd lederprogram skal legge grunnlaget for bedre styring av IKT-prosjekter, lavere risiko og flere gevinster.

Samtidig har vi utvidet verktøykassa som lederne kan bruke i arbeidet. Fra nyttår kan statlige etater hente råd og kvalitetsikre egne prosjekter fra erfarne prosjektledere fra offentlig og privat sektor. Det nyopprettede og hurtigarbeidende Digitaliseringsrådet har allerede fem prosjekter til behandling.

Vi har styrket finansieringen av IKT-prosjekter gjennom opprettelsen av en medfinansieringsordning. Hensikten er å realisere flere små og mellomstore prosjekter som gir gode gevinster.

Veien til unødig byråkrati er brolagt med gode intensjoner. Nye pålegg og krav fra styrende departementer vil over tid gi etatene svært mange oppgaver og krav. Vi rydder derfor opp oppgavene og hvordan vi løser de. Mindre detaljstyring, mer tillit og mer oppmerksomhet på resultater skal gjøre staten mer handlekraftig, målrettet og gi bedre resultater.

Jakten på tidstyvene som vi satte i gang for to og et halvt år siden, har hatt effekt. 1800 tidstyver er kartlagt. Aktiviteten er stor, spesielt i etater og direktorater som er tett på brukerne og innbyggerne. De har fått anledning til å fjerne unødvendige rapporteringer og rutiner. Arbeidet gir resultater. Nå har vi bedt virksomhetene, kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten.

Omstilling står på dagsorden både i privat og offentlig sektor. Men vi skal ikke forandre for forandringens egen skyld. Vi skal forandre for å forsterke offentlig sektor slik at vi er bedre i stand til å møte utfordringene. Ved å modernisere offentlig sektor legger vi grunnlaget for gode velferdstjenester også i fremtiden.