Vår suksess på teknologiutvikling bør måles i hvilke muligheter det gir for innbyggere, næringsliv og medarbeidere.

Teknologien gir oss muligheter til å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, til å forenkle og forbedre offentlig sektor, og den kan bidra til at næringsliv og gründere kan skape nye arbeidsplasser. Norge er et høykostland. Vi verken kan eller vil bli billigst. Men vi kan bli best og smartest. Vi er helt avhengige av å digitalisere og automatisere for å kunne møte internasjonal konkurranse.

Offentlig sektor i Norge er gode til å digitalisere tjenester og arbeidsprosesser. DESI-indexen, som måler europeiske lands digitale utviklingsnivå, har Norge på 2. plass – like bak Danmark. Det siste året har jeg spesielt gledet meg over den utviklingen vi har sett for sikker digital post til innbyggerne. Over én million nordmenn har nå skaffet seg en digital postkasse. Godt over 200 virksomheter sender nå ut brev til innbyggerne digitalt, og tallet vokser stadig. Slik sparer de både tid, porto, og ikke minst miljøet.

Selv om Norge ligger langt fremme må vi bli bedre. Produktivitetskommisjonen mener potensialet er stor. Mange tjenester kan digitaliseres og automatiseres, og undersøkelser viser at statlige etater ikke er gode nok til å utnytte teknologien til å utvikle og effektivisere virksomheten.

Brukerne i sentrum

I vår la regjeringen fram Digital agenda for Norge. Her presenterer vi hvordan IKT og digitalisering kan brukes til å modernisere offentlig sektor, og fungere som et strategisk konkurransefortrinn for Norge.

Ambisjonen er klar. Vi skal ha færre byråkrater og flere som jobber direkte med tjenester til innbyggere og næringsliv. Det er brukernes behov – både innbyggernes og næringslivets – som skal være i sentrum når det offentlige utvikler tjenester.

Du skal for eksempel slippe å oppgi de samme opplysningene til det offentlige gang på gang. Systemene i det offentlige skal "snakke sammen". Framfor å bruke tid på å taste inn håndskrevne søknader i datasystemer, skal vi bruke medarbeidernes tid på å gi gode tjenester til innbyggerne.

Moderniseringsarbeidet starter med lederne. Et skreddersydd kompetanseprogram for ledere i offentlig sektor skal legge grunnlaget for bedre styring av IKT-prosjekter, lavere risiko og flere gevinster. Ledernes verktøykasse har fått nytt innhold. Fra nyttår kan statlige etater hente råd til egne prosjekter fra erfarne prosjektledere fra offentlig og privat sektor, og en ny finansieringsordning gjør det enklere å gjennomført små og mellomstore IKT-prosjekter. Dermed kan de små prosjektene med store gevinster bli gjennomført.

Viktig å utnytte markedet

Så kan man spørre om det er smart om det offentlige gjør alt selv? Skal en etat eller en kommune for eksempel utvikle og drifte alle sine egne IT-løsninger? Modernisering handler også om å ha et bevisst forhold til hva man skal kjøpe i markedet. Statlige virksomheter skal vurdere om egen drift er mest hensiktsmessig eller om skytjenester eller andre markedsbaserte løsninger kan være det beste alternativet. Og kanskje må man jobbe sammen med markedet for å utvikle de beste løsningene.

Stavanger kommune har erfart at de kan bruke markedet på en god måte. Kommunen ønsket å sentralstyre driftsanleggene for kommunens bygg. Innleide konsulenter mente prosjektet ville koste 40 millioner. Gjennom leverandørutviklingsprogrammet oppdaget kommunen en løsning som kunne gjøre samme oppgave for 1,2 millioner. I tillegg regner man med å spare mellom ni og 24 millioner på redusert energibruk.

Det offentlige er en stor og viktig kunde for mange næringer i Norge. Gjennom å gjøre gode innkjøp kan vi stimulere næringslivet til innovasjon. Dette gir bedre løsninger for det offentlige, og kan bidra til utviklingen av nye produkter og satsingsområder for norsk næringsliv.

La oss bruke skaperkraften. I en tid med stor omstilling og tøffere offentlige budsjetter må vi bruke teknologien til å trygge velferden. Lykkes vi med å jobbe smartere og fjerne unødig administrasjon, frigjør vi ressurser vi kan brukes til å yte bedre tjenester til innbyggerne.

 

Av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner