FAKTA CONNECT 2.0

  • Connect 2.0 er en utvidelse av det internett-baserte støtteprogrammet WebChoice, spesialtilpasset kreftpasienter.
  • Systemet gir tilgang til skreddersydd informasjon.
  • Det skal gi enkel og rask kontakt med kreftsykepleier eller lege, og kontakt med andre i samme situasjon.
  • Pasienten kan overvåke egne problemer og symptomer, og får tilgang til dagbok/ bloggfunksjon.
  • Tjenesten lar pasienter  logge inn på et sikkert nettsted.
  • Balsfjord kommune, Norsk senter for telemedisin, UNN og Universitetet i Oslo er blant samarbeidspartnerne.
  • Prosjektet har fått 9,5 mil- lioner krone i støtte fra Verdikt- programmet til Norges forskningsråd. Det er et fireårig prosjektsamarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Senter for Telemedisin i Tromsø, Universitetet i Oslo og profilerte forskningsmiljøer i USA.

mål å forbedre samhandling mellom helsepersonell og pasient og samhandling innad i helsevesenet. Prosjektet Connect 2.0 skal bidra til å løse noen av utfordringene reformen står ovenfor. Balsfjord Kommune har siden høsten 2010 vært involvert i dette forskningsprosjektet, hvor siktemålet er å styrke og bedre oppfølgingen av alvorlig syke mennesker. Kommunelege Idar Lettrem, i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin, sørget for at prosjektet gjennomføres i Balsfjord. – Balsfj ord er en foregangskommune når det gjelder å ta i bruk elektroniske hjelpemidler innen helsevesenet. Dette er et unikt prosjekt i nasjonal sammenheng, og målet er at verktøyet skal brukes over hele landet, sier Lettrem.

Utfordringer og muligheter

Pasienten logger seg på systemet med en sikker løsning, for eksempel BankID, og kan stille spørsmål til helsepersonell og få råd og veiledning om hvordan man skal mestre en hverdag med sykdom. Med Connect 2.0 trenger man ikke nødvendigvis å oppsøke behand- lingsapparatet fysisk hver gang man lurer på noe. - Connect 2.0 gir både muligheter og utfordringer i forhold til samhandling. Telekommunikasjon har begrensninger ved at det ikke er fysisk kontakt, man kan ikke prate sammen. Men jeg tror det kommer til å bli et utmerket tilbud til pasientene.

Balsfjord er en foregangskommune når det gjelder å ta i bruk elektroniske hjelpemidler

Sikker informasjon

Balsfjord har 5500 innbyggere, 5,5 fastlegestillinger pluss turnus og to sykehjem. I pilotprosjektet er 10-12 kreftpasienter rekruttert. Den nye teknologien skal bryte barrierer, men foreløpig er brukererfaringen begrenset. Sikker informasjonsutveksling settes imidlertid i høysetet. - Systemet representerer en god og sikker tilleggskanal for asynkron kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell, i tillegg til mellom helsepersonell på ulike nivåer, sier Lettrem. Han opplyser at begrensningene for utvikling av slike systemer til nå i stor grad har bestått i et strengt regelverk. Nå er imidlertid løsningene som ivaretar sikkerheten gode nok.

Mindre reising

Pasientene har rapportert tilfreds- het og økt trygghet. Nytteeffekten ser ut til å være størst i perioden rundt nyetablert kreftdiagnose da pasienten oftest stiller med mange spørsmål. En del av disse spørsmålene kan nå løses uten at det innebærer poliklinisk konsultasjon eller innleggelse. - Jeg tror dette har vekstpotensiale til større utbredelse. Pasientene er klare for ordningen og sykepleierne er entusiastiske. Spørsmålet er om doktorene vil være klare for det, sier Lettrem. En vesentlig fordel med systemet er at pasientene ikke nødvendigvis vil ha behov for å reise 50 kilometer for en 15 minutters konsultasjon med legen hver gang de lurer på noe. Fra sin egen PC eller mobiltelefon kan pasienten over- våke sykdommen sin.