Det er stor enighet om at ny teknologi kommer til å snu opp ned på offentlig sektor fremover. Det vi har sett til nå, med eksempelvis a-ordningen, digitalisering av NAV og e-resept er bare starten. Mulighetene er mangfoldige, og nye digitale verktøy åpner kontinuerlig for nye muligheter.

Digitalisering handler i liten grad om å sette ”strøm på papir”, men om langt mer fundamentale endringer.

– Å høste av mulighetene teknologi- en og digitalisering skaper, krever at offentlig sektor både blir bedre til å lytte til innbyggernes behov samt til å samordne regelverk og tjenester, sier daglig leder Sigurd Skjæveland i A-2 Norge.

Du skal ikke tro, du skal vite

Det høres kanskje åpenbart ut, men undersøkelsen om IT i praksis, viser at offentlige løsninger i liten grad bygger på faktisk kunnskap om hva slags tjenester mottakerne vil ha. Utviklingen er i stor grad basert på antagelser om innbyggernes ønsker og behov.

– Her har det offentlige mye å lære av de konkurranseutsatte delene av privat sektor, som har vært tvunget til å forstå sine kunders ønsker og behov for å få solgt sine varer og tjenester, sier Skjæveland.

Økt samordning av tjenester

En stor gevinst det offentlige kan oppnå med ny teknologi, ligger i nye muligheter for å samordne informasjon og tjenester på tvers av tradisjonelle sektorer og forvaltningsnivåer, med andre ord bryte ned siloer. Eksemplene på dette er ennå relativt få her til lands.

Samordning krever evne till å
tenke utenfor eget ansvarsområde, og vilje til å trekke inn andre som kan bidra til effektive
og helhetlige løsninger til beste
for innbyggerne. Her må ledere være mer innovative og være sitt samfunnsansvar bevisst.

Etablert metodikk og hjelpemidler

Det finnes heldigvis en rekke teknikker og hjelpemidler som kan være til god hjelp for å finne svar på disse utfordringene. En fremgangsmåte som er basert på internasjonal beste praksis, er utarbeidet av Association of Change Management Professionals (ACMP).

Denne fremgangsmåten legger til rette for å gjennomgå viktige strategiske elementer og vurdere omfanget av endringene som skal innarbeides i det enkelte prosjekt. Dette gir også et grunnlag for å involvere både mottakere av de nye tjenestene og andre berørte tidlig i prosessen. ACMP standarden begynner nå å få fotfeste også i Norge, og vil være et godt supplement til rammeverk for prosjektledelse som PRINCE2 og DIFIs Prosjektveiviser. Vi i A-2 har landets fire første ACMP-sertifiserte konsulenter og tilbyr kurs innen metodikken.

Erfaring trenger ikke være dyrekjøpt

De færreste ledere i offentlig sektor har lang og solid erfaring fra store endrings- og digitaliseringsprosjekter. Da er det fornuftig å lene seg på en struktur og noen som har erfaring.

– For endringer må til, det er hevet over enhver tvil, avslutter Skjæveland.