Med kontor på Smestad har advokaten med møterett for Høyesterett tilgang på spesialister som brukes til medisinske vurderinger i erstatningssaker, spesielt om feil er gjort i medisinsk behandling og for å fastslå hvor stor skaden er. - Våre klienter har mulighet til å engasjere disse, både til bruk i Norsk Pasientskadeerstatning-sammenheng (NPE) og i rettssaker.

Asbøll forteller at den viktigste utviklingen siden 1980-tallet har vært at det private helsevesenet er blitt lagt inn under erstatningsordningen, NPE, samt at antall pasientskader har øket kraftig. Ikke minst gjelder det retten til behandling i utlandet, f.eks. kreftbehandling for dem som ikke blir hjulpet i Norge.

- Advokatene spiller her en viktig rolle med å sette nye typer saker på dagsordenen overfor helsepolitikerne, samt bistå pasienter med å få gjennomslag for sine krav.

- Hva bør folk som føler seg utsatt for feilbehandling eller oppdager en skade gjøre?

- For det første er det viktig tidligst mulig å sikre dokumentasjon for hva som har skjedd i form av journaler o.l. Deretter bør pasienten dokumentere konsekvensene av økonomisk tap

og helseskade, det vil si økonomisk dokumentasjon og legeerklæring. Og aller viktigst:

kontakt advokat for å melde kravet til NPE fordi det er frister som løper.

- Er folk flest klar over hvilke rettigheter de har når de har blitt utsatt for feilbehandling?

- Mange føler at de ikke når frem med egne klager eller krav. Vi har derfor en voksende portefølje av klienter som har opplevd å bli nektet rettigheter eller erstatning etter feilbehandling. Så NPE-ordningen har sine klare svakheter. Derfor: søk juridisk bistand.