Advokat Helge Husebye Haug i Advokatfirmaet Norman & Co har representert klienter i pasientskadesaker i en årrekke. Han mener dagens ordning ikke er god nok.

- For å få erstatning må pasienten bevise at det har skjedd en svikt ved behandlingen. Hvis for eksempel pasienten har fått en alvorlig skade under en operasjon og legen i journalen har beskrevet et operasjonsforløp i tråd med medisinsk praksis, er det ofte umulig å bevise at kirurgen har gjort en feil.

- NPE bruker store ressurser på å utrede om det har skjedd behandlingsfeil, men sakene blir sjelden godt nok opplyst. NPE bruker egne leger og jurister, og pasienten får svært sjelden dekket utgifter til advokat eller egne medisinske rådgivere. Det gjør at skadelidte, til tross for en god intensjon om en – for pasienten – billig utredningsordning, ofte tvinges til en etterfølgende og kostbar prosess for domstolene.

Haug mener Norge bør vurdere å innføre samme ordning som i New Zealand.

- Der har pasienten rett på erstatning hvis skaden har skjedd under medisinsk behandling, selv om han ikke kan bevise at det er gjort en feil. Dette sikrer raskere erstatningsoppgjør til flere pasienter, senker konfliktnivået og sparer samfunnet for store utredningsutgifter som i stedet kan tilfalle de skadelidte.

Husebye Haug mener det også er problematisk at staten – som her er skadevolder – har satt et statlig organ til å avgjøre om du har rett på erstatning og deretter avgjøre hvor stor erstatningen skal være.

I 2015 vant Husebye Haug en prinsipiell sak i Høyesterett som konkluderte med at en pasient hadde rett til erstatning for å ha utviklet MS etter MMR-vaksine. De siste ti årene har NPE avslått 85 % av alle vaksinesaker.

Etter dommen gikk NPE gjennom alle tidligere saker hvor pasienter har fått avslag etter å ha fått MS og etter MMR-vaksine, men fant ikke grunn til å gjenoppta noen av disse. Ifølge Husebye Haug er dette en lite troverdig beslutning da Høyesterett slo fast at det skal langt mindre til for å få erstatning ved vaksinasjonsskader enn det NPE har lagt til grunn i sin praksis gjennom mange år.