• Alle som har fått en pasientskade kan søke om erstatning, men husk at kravet må fremmes senest tre år etter at pasienten burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden, og hvem som er ansvarlig.
 • Saksbehandlingen er gratis.
 • Rett til erstatning kan foreligge når skaden skyldes:
  • svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes
  • teknisk svikt ved apparat eller utstyr som er anvendt
  • smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom
  • vaksinasjon
  • forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler
 • Det må påvises en årsakssammenheng mellom behandlingssvikten og pasientskaden. Skyldes skaden sykdommen en ble behandlet for, eller andre forhold, foreligger ikke krav på erstatning.
 • I noen helt spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet.
 • Formålet med erstatningen er å dekke merutgifter som skyldes pasientskaden: Utgifter til legebehandling, medisiner, transport, og eventuelt inntektstap eller tap av forsørger. Det er derfor vilkår om at pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap.