Omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer, særlig med tanke på eldrebølgen. Velferdsteknologi er ikke ment å erstatte nødvendige tjenester, men skal være et viktig supplement for å skape trygghet for eldre hjemmeboende, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg viser testing av teknologien at den medfører store gevinster i form av spart tid, unngåtte kostnader og økt kvalitet på helse- og omsorgstjenestene når den brukes riktig, i følge «Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger» som ble utgitt av Helsedirektoratet i januar 2017.

Bevegelse uten fysisk følge

Digitalt tilsyn innebærer en eller flere sensorer i form av sengematter og –laken som registrerer fravær fra seng, bevegelsessensorer i rom som detekterer bevegelse, døralarm som varsler passering og falldetektorer som registrerer brå bevegelser etterfulgt av stillstand. Disse inngår gjerne i såkalte trygghetepakker, som også kan kombineres med kamera etter avtale med brukeren og eventuelt pårørende. Tjenesten er særlig aktuell for personer med kognitiv svikt, for å begrense uønsket “vandring” og ulykker hjemme, og resulterer i at kommunene kan redusere antall fysiske tilsyn i hjemmebaserte tjenester om nettene.

Noe annet er en GPS-løsning som kan lokalisere brukeren som bærer enheten ved behov. Lokaliseringsenheten kan komme med et aktivert virtuelt gjerde, som varsler når bruker går inn og ut av et geografisk område. Noe som kan gi brukeren større trygghet og frihet til å ferdes ute. Enkelte enheter har også toveis talefunksjon, så det er mulig å kommunisere med brukeren underveis. På den måten slipper pårørende og personale  å avlede eller forhindre at brukeren går ut, noe som kan medføre økt aktivisering, at brukeren blir roligere og man kan unngå enkelte konflikter.

Andre typer smart-teknologi

Elektronisk dørlås er et nøkkelfritt låssystem som installeres på ytterdør hos brukeren. Døren kan åpnes ved hjelp av en applikasjon i den ansattes tjenestemobil, og effektiviserer dermed håndtering av en masse nøkler til ulike brukere. I tillegg sikrer dørlåsene lavere responstid når alarm utløses og brukerne kan få akutt hjelp raskere.

Elektronisk medisineringsstøtte innebærer bruk av elektroniske medisindispensere som varsler via lys og lyd etter forhåndsinnstilte tidspunkt når medisinen skal tas. De registrerer om brukeren tar medisinen ut av dispenseren og sender varsel til helsepersonell via mobilnettet dersom medisinen ikke tas ut.