Etter hvert som vi blir eldre skjer det noe med kroppen vår. Forbrenningen går saktere, og flere av våre vitale organer oppfører seg annerledes. Men mange fortsetter med de samme legemidlene. Undersøkelser viser at mange går på feil og for mange legemidler, og dette går utover pasientsikkerheten, ifølge professor i samfunnsfarmasi ved HIOA, Anne Gerd Granås.

Tverrfaglighet viktig

– Ingen er ekspert alene, selv ikke fastlegen. Tverrfaglighet er uhyre viktig når det gjelder legemidler. Legemidler brukt riktig er bra, men vi ser dessverre at altfor mange eldre har legemiddelrelaterte problemer. Pasienten er ekspert på egen kropp, og de pårørende skal være oppmerksomme, men det er helsepersonell som har ansvar for rett legemiddelbruk. I tillegg til å ta riktige legemidler, handler det om å balansere bruken, ikke ta for mye, og ikke for lite, sier Granås.

Legemiddelsamstemming

Et nasjonalt pasientsikkerhetsprogram skal blant annet skal bidra til å øke sikkerheten her i Norge med hensyn til bruken av legemidler. Programmet slår fast at hjemmesykepleiere, fastleger og kliniske farmasøyter må samarbeide om legemiddelbruken. Det handler blant annet om å samstemme pasientens legemidler, slik at det er en fullstendig oversikt over alle medisinene pasienten bruker. Det vil også bidra til at bruken av legemidler reduseres.

Uheldige interaksjoner

– Når vi blir eldre, handler det ofte om å gå på lavere doser. Det er heller ikke sikkert at blodtrykket er like høyt når du pensjoneres. Samstemmingen er også viktig fordi vi vet at ulike legemidler kan ha uheldige interaksjoner og gi utforutsigbare effekter, det kan for eksempel gå på fysisk balanse, humør og evnen til å kjøre bil. Vi skal selvsagt verdsette at legemidler gir god effekt på sykdom og symptomer, men også være oppmerksom på uheldige bivirkninger, for eksempel sløvhet, svimmelhet og fall når pasienten må på do om natten.

Bør ringe noen bjeller

Et prosjekt om legemidler og pasientsikkerhet blant eldre i hjemmetjenesten i Oslo viste at en av seks hadde unødvendige legemidler. For halvparten var det ikke samstemthet mellom legemiddellistene til fastlege og hjemmesykepleien, og 10% fikk justert ned for høye doser. En av dem som ble undersøkt brukte 24 legemidler, og ifølge Granås bør det ringe noen bjeller når pasienten passerer 10 legemidler. Prosjektet viste at helsepersonell kan snakke mer sammen til beste for pasienten.