I perioden 2010-14 har 13-16 prosent av norske sykehuspasienter pådratt seg minst en skade som følge av behandling eller mangel på sådan, herunder 8-9 prosent kategorisert som en mer alvorlig skade. Konsekvensene er ofte forlenget sykehusopphold, reinnleggelser eller enda mer alvorlige. De fleste skader oppstår i forbindelse med legemidler og/eller infeksjoner, og det er estimert at mer enn 50% av skadene kan unngås.

Sunnaas sykehus har definert pasientsikkerhet som et viktig område for innovasjon, og har utviklet flere innovative løsninger basert på pasienters og ansattes ideer om forebygging av trykksår, infeksjoner og fall.  

Enkle videokonferansesystemer gir nå isolerte smittepasienter anledning til å delta i pasientopplæring, møter og kommunikasjon med andre, pasienter som tidligere bokstavelig talt var helt isolerte. Samme teknologi brukes nå for høyspesialisert sårbehandling av pasienten i sitt eget hjem, arbeidet utføres av kommunehelsetjenesten under veiledning av spesialisthelsetjenesten. Trykkfølsomme matter varsler pasient eller ansatt om behov for endring av posisjon for å unngå trykksår, og mobile plattformer kombinert med sensorer gir pasienter anledning til å trene hjemme – under sanntidsmonitorering og veiledning fra spesialist. Fallopplæring gjennomføres i form av spillbasert simuleringstrening, og implementering av sensorer inne i kroppen gir helt nye muligheter for kritisk oppfølging av basale kroppslige funksjoner og behov.

Ny teknologi og teknologisk kompetanse utgjør en helt avgjørende del av denne satsningen. Arbeidet med pasientsikkerhet utgjør dermed også et viktig grunnlag for å styrke helsetjenestens bidrag til utvikling av ny norsk helsenæring. Denne satsingen er definert som ett av seks områder for verdiskaping og vekst i Norge, lansert i innovasjonstalen i mai 2016 fra Innovasjon Norge.

Norsk helsenæring er kjent for sitt høye nivå på kunnskap og kompetanse innen fremtidsrettet teknologi. Næringen opplever imidlertid utfordringer med å komme i dialog med brukere slik at utviklingen av produkter og løsninger møter forventninger til kvalitet og brukervennlighet.

Vi vil hevde at dersom vi skal lykkes med å utvikle et tryggere helsevesen på veien mot en fremtid med færre «varme hender» og behov for nye helsetjenester knyttet til den demografiske utviklingen, så er det helt avgjørende å skape gode innovasjonsarenaer hvor helsetjenesten og helseindustrien sammen finner de gode løsninger.  Ny teknologi vil være en bærebjelke i denne satsingen.