– Høyre og FrP sier i sin regjeringsplattform at de prioriterer kvalitet og kompetanse. Samtidig registrerer vi at forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven bryter med regjeringens uttalte holdning til kvalitet, kompetanse og forskningsbasert kunnskap. Regjeringen foreslår endringer i arbeidstid som den vet går i motsatt retning av hva som anbefales ut fra et helse- og sikkerhetsperspektiv, sier By.  

Lang arbeidstid, nattarbeid og roterende skift

By påpeker at arbeidsministeren selv i høringsbrevet skriver følgende:

 «Det er sterke holdepunkter for at både lang arbeidstid, nattarbeid og roterende skift påvirker sikkerhet og skader/ulykker i arbeidslivet. Dette underbygges av observasjoner av at yteevnen blir gradvis redusert ved arbeid utover normal arbeidstid med påfølgende økt risiko for feilhandlinger. Studier indikerer at risikoen øker ved arbeid utover åtte timer per dag, men effekten er tydeligere ved lange arbeidsøkter utover ti timer og tydeligst ved økter over tolv timer. I slike tilfeller er det studier som viser en dobling av ulykkesrisikoen.»

«Dette betyr at arbeidsoppgaver som er kompliserte og som krever stor nøyaktighet, i størst mulig grad bør legges til dagtid og utenom lange arbeidsøkter. Det er i tillegg dokumentert at overtid er relatert til større risiko for ulykker og feil i arbeidet.»

Helsetjenesten er et område som stiller høye krav til årvåkenhet og kompetanse. Helsepersonell skal foreta nøyaktige og livsviktige observasjoner, fatte kompetente beslutninger og iverksette riktig behandling, pleie og omsorg til tusenvis av pasienter som er prisgitt deres årvåkenhet. Hver dag, døgnet rundt – hele året.

Faglig forsvarlig helsetjeneste

Norsk Sykepleierforbund organiserer over 100 000 medlemmer som daglig bruker sin kompetanse for å utøve faglig forsvarlig helsetjeneste. De vet bedre enn de fleste hvilke konsekvenser lange vakter får for deres mulighet til utøve helsetjenester av god kvalitet. Og de vet bedre enn de fleste hvordan en god turnus, med jevn arbeidsbelastning og ikke for lange arbeidsdager, bidrar til økt pasientsikkerhet.

Sykehusene er pålagt å melde alle uønskede hendelser. I 2013 fikk 13 prosent av behandlingene ved norske sykehus et uønsket utfall. Dette viser at mange pasienter blir påført merbelastninger og skader som følge av helsepersonells feilvurderinger. Tallet er allerede for høyt, og regjeringen bør ikke foreslå arbeidstidsordninger som vil øke risikoen for å gjøre ytterligere feil. Studier utført av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at arbeidstid over åtte timer øker risikoen for uhell og ulykker med 50 prosent, mens arbeidstid ut over 12 timer fordobler faren for å gjøre feil. Dessuten viser STAMIs forskning at det er negative psykiske effekter knyttet til lange arbeidsøkter og nattarbeid, og at det øker faren for hjerte- og karsykdom.

– For oss er det uforståelig at en regjering som ønsker å framheve kvalitet, kompetanse og kunnskap kan foreslå endringer som utgjør en trussel mot pasientsikkerheten. Deler av regjeringens forslag innebærer en neglisjering av forskningsbasert kunnskap, som er svært bekymringsfullt og det bør også bekymre politikere og velgere som kan bli fremtidige pasienter, sier By.