Mye kunne blitt bedre dersom helsevesenet samarbeidet bedre. Her har farmasøyter mye å bidra med.

Arbeidet som la grunnlaget for doktoravhandlingen til førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Beate Garcia, var et 12 måneders oppfølgingsprogram av pasienter med koronarsykdommer. Hun inkluderte 100 pasienter i studien; 50 stykker i en testgruppe og 50 i en kontrollgruppe. Hun fulgte også opp med en studiegruppe som besto av 4 pasienter fra testgruppen, og disse ble intervjuet om erfaringene de hadde hatt etter deltakelsen i programmet. De var udelt positive, forteller Garcia.

- Studien antyder at pasienter får altfor lite informasjon om sine medisiner, og at de ønsker mye mer. ”- Alle som tar medisiner burde være med i et slikt oppfølgingsprogram”, sa en av deltakerne. Alle mente at de hadde lært mye om sine medisiner, blant annet hvorfor de skulle ta dem. De mente også at det var altfor liten tid til å få informasjon om sine medisiner hos fastlegen. En deltaker visste ikke engang at man kunne få informasjon om legemidler på apoteket. Dette er jo betenkelig, da en av apotekenes hovedrolle er å gi legemiddelinformasjon.

Farmasøyter har mye, og viktig kunnskap

Garcia spurte også sin studiegruppe om hva de mente om at en farmasøyt var inne i deres behandlingsopplegg.

- De så at farmasøyter hadde mye kunnskap, men de følte at oppfølgingsprogrammet kom i en konflikt med fastlegens virke. De ønsket oppfølgingen satt i system, slik at rollene var avklarte. De syntes absolutt at farmasøyter burde delta i legemiddelbehandlingen; både på sykehusene, og i primærhelsetjenesten for øvrig.

Utvalget i Garcias studier var i utgangspunktet positive til farmasøyter, i og med at de stilte opp i studien, så hun vil ikke konkludere med at alle pasienter ønsker å ha med en farmasøyt på laget. Men hun mener at det er svært viktig å vurdere muligheten.

- Vi vet ikke hvorvidt vi kan overføre denne kunnskapen til andre pasientgrupper, men vi har en mistanke om at dette også gjelder andre. Vi må spille på lag i helsevesenet, sånn at vi får kvalitetssikret legemiddelregimene.

Tryggere medisinering

Beate Garcia ser en rekke fordeler ved et større samarbeid mellom de ulike fagprofesjoner innen helsevesenet. Hun mener dagens praksis har store rom for forbedringer.

- Vi så at pasientene fikk de riktige legemidlene, uten at de nådde de terapeutiske målene sine. De får rett og slett ikke god nok oppfølging, og der kan vi farmasøyter bidra. Hver gang man legger til et nytt legemiddel, burde man revurdere bruken av alle medisinene til sammen, sånn at man sikrer best mulig effekt, unngår unødige bivirkninger og har oversikt over hvordan de ulike legemidlene påvirker hverandre. Jeg mener at vi bør ha et tverrfaglig team som inkluderer blant annet lege og farmasøyt. Sykepleierne er også en naturlig del av teamet, da de ser pasienten mest, og har mulighet til å observere både virkninger og bivirkninger ved medisinbruk. All denne kunnskapen må opp i lyset, sånn at vi gjør bruken av legemidler tryggere, avslutter Garcia.