Dette omfatter handlingsplaner og avvikssystem, rutiner for innmelding og oppfølging, diverse utvalg og brukerundersøkelser. Nylig er også en felles elektronisk pasientjournal tatt i bruk på alle lokalisasjonene i det fusjonerte sykehuset. Behandlende helsepersonell har nå tilgang til all pasientinformasjon uavhengig av hvilket sykehus de befinner seg på.

Store utfordringer

Mange tusen ansatte har gjennomgått opplæring, og redskapet er en milepæl og vil bidra til økt pasientsikkerhet i OUS. Likevel viser blant annet avisoppslag at systemene og tenkningen har behov for videre utvikling. Én av utfordringene er å integrere pasientsikkerhetstenkning og risikostyring i den daglige driften av den kliniske virksomheten.

Nye krav

Utviklingen av fremtidens sykehus krever dyptgripende endringer og dagens ledere møter nye krav til ledelseskompetanse. Tidligere tiders fokus på det faglige innholdet i behandlingstilbudet har bidratt til at norske helsetjenester holder høy kvalitet på internasjonalt nivå. Morgendagens ledere må i tillegg sikre at pasientenes sikkerhet er ivaretatt, sørge for hensiktsmessig organisering med god pasientflyt og logistikk, og ivareta og utnytte de menneskelige ressursene og utvikle deres kompetanse. De skal også påse at utstyr og økonomiske ressurser utnyttes på best mulig måte. Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken skal utvikle en metodikk til bruk i klinisk virksomhet, som skal sikre at risiko forebygges og som inkluderer utviklingen av gode styringsdata.