Et systematisk arbeid med å øke pasientsikkerheten krever et sammenhengende kvalitets og forbedringsarbeid gjennom hele organisasjonen. For å møte disse utfordringene har IT-selskapet Computas utviklet en løsning for et helhetlig kvalitetssystem basert på Unified Compliance Management System (UCMS) og arbeidsprosessverktøyet FrameSolution (FS) som bidrar til tryggere pasientbehandling og økt pasientsikkerhet. 

- Vi jobber både som rådgivere og utviklere av dette innovative systemet. Gjennom en kobling av disse to systemene har vi en helhetlig løsning som ivaretar alle kvalitets- og forbedringsprosesser og som gir brukeren god oppgave- og beslutningsstøtte underveis, sier Ida Normann, helserådgiver i Computas.

Opprinnelse i oljebransjen

UCMS kommer opprinnelig fra oljebransjen hvor det er overhengende fare for skader og strenge krav til sikkerhet.

- UCMS har sin opprinnelse i sub-sea delen av oljebransjen hvor det er mange lover og regler innen Quality, Health, Safety and Environment, sier Tor-Ståle Hansen, Chief Compliance Engineer i Computas.

- I etterkant av Aleksander Kielland ulykken så Petroleumstilsynet at man må jobbe preventivt med sikkerhetsarbeidet. Mange jobber dessverre fortsatt reaktivt. Selv om man aldri kan eliminere avvik og uønskede hendelser er det viktig å lage barrierer og kontrollere at man i størst mulig grad forhindrer ulykker, sier Hansen.

Følger feil prosedyrer

Tall fra Helsetilsynet og Norsk pasientskadeerstatning viser at ulykker ofte er relatert til feil og mangler ved kliniske prosedyrer.

- Min erfaring fra helsetjenesten er at det er dårlig systematikk i oppgaveutførelsen. Prosesser i forbindelse med kvalitetsarbeidet gjøres i ulike systemer og gjør det vanskelig å overføre informasjon mellom ulike prosesser. Dette kan føre til at man bruker feil prosedyre, følger den feil, eller ikke finner riktig prosedyre. En tredjedel av hendelsene er knyttet til dette, sier Normann.

- Jeg så at det var behov for en helhetlig metodikk rundt kvalitetsarbeidet. Når et avvik oppstår må det jobbes strukturert med å identifiserer årsaker, risiko knyttet til avviket, og iverksettelse av forbedringstiltak for å redusere risiko. Bare slik kan man forebygge nye hendelser, sier hun.

Gir oversikt

Det er store og uoversiktlige mengder av krav, lover, forskrifter, retningslinjer, prosedyrer og veiledere i helsetjenesten. Mange av disse kravene går på tvers av funksjonsområder og faggrupper.

- Det å få oversikt over kravene, etterleve kravene og systematisk arbeide med forbedring når kravene ikke blir fulgt er kjernen i kvalitetssystemet. Dette er et helhetlig system som knytter alle prosessene sammen fra hendelsesregistering og klagesaksbehandling til tilsyn og revisjoner gjennom å identifisere avvik som bearbeides i årsaksanalyser og risikovurderinger. På denne måten får man et kraftfullt verktøy for kontinuerlig forbedringsarbeid, og fokuset endres fra reaktivt til proaktivt, sier hun.

- Samtidig kan man jobbe aggregert gjennom å samle lignende tilfeller for å se hvor man har store utfordringer eller høy risiko. På den måten kan man prioritere feltene som er kritiske for virksomheten, sier hun.

- Det som er problematisk for den offentlige helsetjenesten er at det ikke er gode nok incentiver for å jobbe med forebyggende kvalitetsarbeid. Når man allerede sliter med ressurser for å dekke helsetilbudet blir det et ressursspørsmål å fokusere på kvalitetsarbeid, sier Hansen.

- Dette er et helhetlig kvalitetssystem og styringsverktøy som gjør at man kan prioritere ressurser og fokusere på de kritiske områdene først, sier Normann.