Siden den gang har de vokst til å bli en stor kulturorganisasjon og i 35 år har de jobbet aktivt for å bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn. Mathias Eckhoff har vært leder for Dissimilis i Norge siden 2009 og sier noe om hvorfor tilbud som Dissimilis er så viktige for mennesker med utviklingshemming:

- Det er viktig at man får et fullverdig kulturtilbud som tilrettelegger, slik at våre elever får mulighet til å uttrykke seg gjennom kulturelle aktiviteter og scenekunst. En ting er at hver enkelt får en stemme og lov til å dyrke sine uttrykksbehov, samtidig er det vel så viktig å vise omverdenen at mennesker er mennesker uansett forutsetninger og at ingen mennesker kan eller bør "settes i bås".


Ser det enkelte individet

Fagansvarlig i Dissimilis, Line Austrud-Hjelle, sier de tilrettelegger tilbudene sine til mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser på ulike måter, men at Dissimilis' varemerke nettopp er at de ser det enkelte individet og er opptatt av hva eleven kan få til, ikke hva han eller hun ikke får til. På spørsmål om hvorfor det er viktig med spesialtilpassede tilbud til mennesker med utviklingshemming svarer Eckhoff at det gjør oss til et fattigere samfunn om vi ikke har det, og utdyper:

- Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å delta i kulturlivet på lik linje med andre. Alle mennesker har krav på et kulturtilbud, og i Norge er det primært kulturskolene som er satt til å forvalte dette. De har imidlertid ikke alltid kapasitet eller kompetanse, og det er her Dissimilis kommer inn. Vi utvikler og formidler pedagogiske verktøy, alltid med mål om å skape mer aktivitet. Vi vil senke terskelen for å starte og drive tilrettelagte kulturtilbud, hele tiden med fokus på kvalitet.

"Deltakelse og livskvalitet "

Eckhoff påpeker også at konsekvensen av fraværende tilrettelegging og mindreverdige tilbud kan være at mennesker med utviklingshemming kan oppleve å bli stående utenfor. 

Nettopp dette underbygges av administrasjonssjef i Dissmilis, Silje Kristine Ask, som i 2016 skrev masteroppgave om temaet "Deltakelse og livskvalitet ":

- Mangel på sosial støtte fra et sosialt nettverk øker risikoen for psykiske og somatiske helseproblemer, og denne effekten forsterkes av andre påkjenninger og vanskeligheter i livet. Sammen med mestringsevne, utgjør sosial støtte og inkludering noen av de viktigste beskyttelsesfaktorene mot psykisk sykdom, og er blant de viktigste faktorene for opplevelse av livskvalitet, skriver Ask.

Bygger identitet

På spørsmål om nettopp dette, altså på hvilken måte kulturtilbud som Dissimilis, bidrar til økt livskvalitet og helse for mennesker med utviklingshemming, svarer Eckhoff:

- På samme måte som det gjør det for såkalt funksjonsfriske. Kultur er med på å bygge identitet, man får en stemme og man oppøver evnen til å se andre og seg selv i store og små perspektiver. Man får i tillegg økt selvfølelse, det bygger broer og samhold. Gjennom musikk, sang eller teater kan hele følelsesregisteret uttrykkes, fra glede til sorg, og dette kan være en viktig ventil i en ofte vanskelig hverdag.