Vi er på vei inn i en situasjon der en stor eldrebølge vil prege landet vårt. Samtidig øker budsjettene for andre målgrupper som er avhengig av omsorg. Resultatet vil bli en prekær mangel på omsorgsarbeidere. Omsorgskabalen kommer ikke til å gå opp. Det betyr at vi må se på helt nye måter å løse omsorgtjenestene på. Velferdsteknologi er stikkordet, og Stavanger-regionen er stedet, ifølge daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) Arild Kristensen.

Arena-status i 2014

– Vi har dannet et klyngeprosjekt med bedrifter og offentlige aktører som deltakere. Selv om klyngen har utspring i Stavanger-regionen, er den åpen for medlemmer fra hele landet og internasjonalt. Målet er å bidra til innovasjon, utvikling og kommersialisering av ny velferdsteknologi, og visjonen vår er å være en betydelig aktør innen velferdsløsninger i Europa innen 2020. Ipark Inkubator leder klyngeprosjektet, som fikk Arenastatus i 2014. Arena er første nivå i Norwegian Innovation Clusters, et samarbeid mellom Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, sier Kristensen.

Tre klare hovedmål

Intensjonen er å gi brukerne trygghet i sine egne hjem lengst mulig ved hjelp av moderne teknologi. Det vil kunne frigi tid for omsorgsarbeidere, og gi bedre kvalitet på tjenestene. Kommunene er nødt til å tenke nytt rundt omsorg, og klyngen er en konstruktiv arena for dette. De 84 medlemmene inkluderer forskning og utdanning, bedrifter innen ehelse og velferdsteknologi, og offentlig virksomhet. Målet er tredelt: 1. Skape en arena som inngir gjensidig tillit. 2. Skape konkurransekraft og verdier ved hjelp av innovasjonsaktiviteter. 3. Bygge varig kunnskap som sikrer bedriftene markedsfortrinn innen velferdsteknologi.

Gode kryssindustrikoblinger

– Vi er på vei til å bygge en attraktiv klynge innen velferdsteknologi, et sted der aktørene utveksler kunnskap, erfaringer og behov. Når det gjelder aktivitetene, har vi startet fire innovasjonsgrupper som diskuterer utfordringer innen trygghet, video i helse og omsorg, simulering/trening/opplæring og ”morgendagens kule seniorbolig”. Her skapes nyttige nettverk, og vi er i gang med konstruktive kryssindustrikoblinger der vi drar nytte av den ekspertisen regionen vår har innen olje og gass. Byggingen av ”a living lab”, et nasjonalt testsenter innen velferdsteknologi, vil være et av våre mest spennende prosjekter, sier Kristensen.

Samarbeid med Oslo Medtech

I april i år inngikk NSCC en samarbeidsavtale med Oslo Medtech. Målet er å skape gode synergier ved å samarbeide om prosjekter, det øker verdiskaping og konkurranseevne for begge parter. Kristensen regner med at avtalen kan bidra til nye bedriftsetableringer innen velferdsteknologi, og de er selvfølgelig velkommen som medlemmer. Ved å samarbeide med de beste skal NSCC være en nasjonal spydspiss innen velferdsteknologi i årene som kommer.