På et frokostseminar i regi av Standard Norge i september snakket statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Astrid Nøkleby Heiberg, om utfordringene vi nå står foran ved at vi stadig blir eldre og at andelen eldre i befolkningen øker.

At alle ønsker å bo hjemme lengst mulig uansett alder og funksjonsdyktighet åpner for å finne nye innovative løsninger som gjør dette mulig i praksis. Dette har en kommersiell side, med et relativt nytt og interessant marked. Samtidig er det et insitament for å komme fram til kompatible og kostnadseffektive løsninger, hevdet Nøkleby Heiberg. Hun kommenterte at for å få til dette er bruk av standarder helt nødvendig.

Standarder bidrar til bedre samordning

- Kommuner og helseinstitusjoner vil i tiden framover måtte oppgradere eldre tekniske løsninger innenfor velferdsteknologi, for å møte et stadig økende antall innbyggere med ulike omsorgsbehov. Det er i dag en utfordring at det er ulike krav fra kommunene til de tekniske løsningene som skal brukes.

- Standarder bidrar til felles krav og bedre samordning og tilrettelegging rundt den enkelte brukers behov. Det å utvikle standarder på nye områder som velferdsteknologi bidrar til økt innovasjon og løser framtidige krav, der flere vil kunne bli boende i egen bolig uavhengig av omsorgsbehov, sier administrerende direktør i Standard Norge Jacob Mehus.

Optimal kommunikasjon

Det er viktig med felles standarder for å sikre optimal kommunikasjon mellom de ulike tekniske innretningene som benyttes i en bolig. Digital kommunikasjon mellom bolig og ulike alarmtjenester, hjemmetjeneste, spesialisthelsetjeneste og private initiativ, krever en felles plattform, rammeverk og infrastruktur som sikrer innbyggerne kommunikasjonsløsninger på tvers av tjenesteområder og regioner.

Innenfor områdene telehelse og tiltak som innebærer overvåkning, innsamling og gjenbruk av medisinske data, er teknologiutviklingen godt i gang blant kommersielle aktører og forskningsmiljøer.

Sektorstyre for standardisering innen helse og omsorg

Standard Norge og Helsedirektoratet har nylig opprettet et sektorstyre for standardisering innen helse og omsorg. Sektorstyret består av representanter fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, næringsliv, fagorganisasjoner, brukere, forskning og innovasjon.

Sammen med sektorstyrene Bygg, anlegg og eiendom og IKT skal det gi råd om hvilke standarder det er behov for innen velferdsteknologi. Standard Norge har nylig utgitt en standard for elektrotekniske installasjoner i bolig og er i gang med å lage nye standarder knyttet til trygghetsalarmer, helseinformatikk og tekniske hjelpemidler

Universell utforming – en berikelse for alle

Husbanken har tidligere gitt Standard Norge i oppdrag å kartlegge velferdsteknologi knyttet til boliger, og Standard Norge har på oppdrag fra Barne- og likestilingsdepartementet sett på forholdet mellom velferdsteknologi og universell utforming. Begge rapportene ligger tilgjengelig på Standard Norges nettsider.

Universell utforming er et viktig aspekt i utviklingen av standarder for velferdsteknologi, og regjeringen legger vekt på krav til velferdsteknologi i kommende handlingsplan for universell utforming. Løsninger som er helt nødvendig for noen brukere med nedsatt funksjonsevne, fungerer ofte også som en berikelse for alle andre.

- For Standard Norge er det viktig å identifisere behovet for standarder i Norge, og samtidig kunne påvirke internasjonal standardisering slik at standarder som kommer utvikles i tråd med norske interesser, avslutter Mehus.