Skip to main content
Home » Folkehelsen » Nytt senter skal bedre folkehelsen i Agder
Sponset

Selv om Agder er et flott sted å bo, er det en del levekårsutfordringer i fylket. En større andel mennesker i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet i forhold til resten av landet. Et nytt senter skal nå se på folkehelse og levekår i fylket, og forhåpentligvis snu trenden.

– Vi har mange som mottar helserelaterte ytelser, spesielt Arbeidsavklaringspenger (AAP), sier Eirik Abildsnes, forskningssjef i Kristiansand kommune

Eirik Abildsnes

Forskningssjef i Kristiansand kommune

Han legger til at dette er et komplekst felt, og at det er vanskelig å peke på én enkelt årsak til utfordringene i fylket.

– Antakelig er det et veldig sammensatt bilde. Vi vet at det er større sjanse for å bli stående utenfor arbeidslivet hvis man kommer fra en familie hvor en ikke har yrkestilknyttede voksne. Mange av dem som faller utenfor fellesskapet i Agder, har også opplevd en vanskelig barndom, sier Abildsnes.

Senter for forskning på folkehelse og levekår

Dette var bakgrunnen for at Kristiansand kommune sammen med Agder fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Sørlandet sykehus, henvendte seg til Universitetet i Agder. De ønsket å se om de kunne samordne forskning og innovasjonsaktiviteter som kunne bidra til å styrke innsatsen på bedre levekår. Resultatet ble Senter for forskning på folkehelse og levekår.

Senteret etableres gjennom et regionalt spleiselag bestående av Agder fylkeskommune, alle kommunene på Agder samt alle fakultetene på Universitetet i Agder. Det vitner om en felles vilje og et engasjement for å bedre folkehelse og levekår for befolkningen på Agder.

– Det å utvikle gode levekår, gjør noe med både helse og livskvalitet, og det gjør noe med samfunnsøkonomien. Vi er avhengig av å maksimere antall deltakere i arbeid for å kunne ivareta velferdsstaten fremover, sier Abildsnes.

Flere i arbeid

En del av oppgavene ved senteret, er å legge til rette så aktører som kan ha nytte av å jobbe sammen, finner hverandre på en god måte. Flere i arbeid er et eksempel på et samarbeidsprogram som skal bidra til at flere utenfor arbeid kommer i jobb og gjennomfører videregående skole. Satsingen er et tett samarbeid med næringsforeningen, fylkeskommune, NAV og universitetet.

– Programmet skal både jobbe for at færre skal oppleve å falle ut av utdanning og arbeidslivet, og at de som er utenfor finner veien inn. Vi har like bra gjennomføring av videregående skole som resten av landet, men som de fleste andre steder, ser også vi at de som velger yrkesfag er dem som i størst grad faller ut av utdanningsløpet, sier Abildsnes.

Agder er en attraktiv region og et godt sted å leve og bo. Samtidig sliter landsdelen med levekårs-utfordringer som har vist seg å vare over tid. For å forstå og endre dette bildet etableres det et nytt Senter for forskning på folkehelse og levekår, finansiert av Agder fylkeskommune, kommunene på Agder og UiA.

Les mer om prosjektet her.

Av Marte Frimand

Next article