Home » Fremtidens sykehus » Tre eksperter svarer: Slik blir fremtiden i helsesektoren
Fremtidens sykehus

Tre eksperter svarer: Slik blir fremtiden i helsesektoren

Vellykket bruk av AI åpner opp grenser, og skaper muligheter. Foto: Getty Images

Hvilke muligheter gir kunstig intelligens/AI for teknologisk utvikling i helsesektoren? Og hva vil dette bety for foretak, personell og pasienter? Vi har spurt tre eksperter i bransjen.

Marita Vangstein

Kundeansvarlig og siv.ing. i datateknikk, Computas

Kritisk tenkning og teknologisk kompetanse blir avgjørende for å kunne gjøre etiske vurderinger i tillegg til å være kreativ i den teknologiske utviklingen.

1. Hvilke muligheter gir kunstig intelligens/AI for teknologisk utvikling i helsesektoren?

Kunstig intelligens gir muligheter for kunnskapsbaserte løsninger og raskere tilgang på informasjon. Det vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for helsepersonell, noe som vil bidra til å styrke pasientsikkerheten generelt og til mer persontilpasset behandling. Den teknologiske utviklingen gir også nye muligheter til å overvåke helsetilstanden i befolkningen slik at tiltak kan iverksettes for forebygging og behandling på et tidlig stadium. Jeg tror helsesektoren vil trenge like mange eksperter og varme hender i årene som kommer, men at de vil kunne utrette mer for flere, og tilby mer treffsikker behandling.

2. Hva vil dette bety for foretak, personell og pasienter?

Det vil bety en forbedring av brukeropplevelsen for pasienten, og mer effektiv ressursutnyttelse av helsepersonell. Samtidig forutsetter det omlegging av veletablerte arbeidsprosesser. Jeg tror gevinstene er mange, og kunstig intelligens vil inngå som en sentral del i digitaliseringen av helsesektoren. Men det er like viktig å se på prosesser, arbeidsmetoder og samhandling – slik at man får utnyttet potensialet i teknologien. Innovasjon handler om mye mer enn bare teknologi. Det krever omstilling.

3. Hvordan skal helsesektoren lykkes med den teknologiske utviklingen?

Det finnes allerede svært mange teknologiske løsninger som kan skape nye muligheter og forbedre måten å jobbe på i helsesektoren. Men jeg tror det viktigste stedet å starte er å forstå verdien i dataene man sitter på, og få hjelp til å se hvilke muligheter som ligger i å utnytte disse. Sektoren må være endringsorientert. Kritisk tenkning og teknologisk kompetanse blir avgjørende for å kunne gjøre etiske vurderinger i tillegg til å være kreativ i den teknologiske utviklingen. I Computas er vi opptatt av å skape rom for innovasjon på tvers av fagmiljøer, og fokusere på brukernytten i løsningene vi skaper.

Thomas F. Anglero

Innovasjonsdirektør, IBM Norge

Kunstig intelligens vil kunne gi umiddelbare fordeler til klinikerne ved å tilgjengeliggjøre den nyeste kunnskapen, de nyeste studiene, praksisene, prosedyrene og gjennombruddene.

1. Hvilke muligheter gir kunstig intelligens/AI for teknologisk utvikling i helsesektoren?

Innen 2020 forventes det at mengden med medisinske data vil bli doblet hver 73. dag. Legene kan rett og slett ikke holde oversikt over de raskt voksende mengdene med tilgjengelig informasjon. Og en stor del av dette vil være medisinske bilder fra blant annet MR, CT, ultralyd- og røntgenundersøkelser. For å håndtere denne utfordringen benytter derfor sykehus i økende grad bildeanalyseverktøy basert på kunstig intelligens.

Watson takler et bredt spekter av de største utfordringene innenfor helsetjenester, inkludert blant annet kreft, diabetes, hjerte- og karsykdommer og legemiddelutvikling. Innenfor onkologi brukes allerede Watson som støtte ved mere enn 200 sykehus i 11 land, og en stor, og en stadig voksende mengde med dokumentasjon støtter bruk av Watson innenfor helsevesenet.

2. Hva vil dette bety for foretak, personell og pasienter?

IBMs forskningsdivisjon, IBM Research, har jobbet med innovasjon knyttet til medisinsk bildebehandling og multimodal analyse i mer enn ti år. For eksempel har IBM Research sammen med eksperter ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i USA publisert forskning som viser at en prototype-app støttet av kunstig intelligens kunne identifisere hudkreft basert på analyse av bilder med opp til 95% nøyaktighet, sammenlignet med 75-84% nøyaktighet av leger som ikke hadde tilgang til AI-teknologi.

IBM Watson er likevel ikke en erstatning for radiologen, men kan heller betraktes som radiologens mest pålitelige assistent. Med IBM Watson reduseres risikoen for menneskelige feil, og ny innsikt på ulike fagfelt blir effektivt tilgjengelig på tvers av sykehus og kliniske miljøer. Watson åpner for formidling av livreddende informasjon til alle umiddelbart.

3. Hvordan skal helsesektoren lykkes med den teknologiske utviklingen?

Helsesektoren vil dra nytte av den teknologiske utviklingen ved raskt å implementere kunstig intelligens på flere områder. Kunstig intelligens vil kunne gi umiddelbare fordeler til klinikerne ved å tilgjengeliggjøre den nyeste kunnskapen, de nyeste studiene, praksisene, prosedyrene og gjennombruddene. Ny teknologi betyr bedre verktøy for helsepersonell!

Like viktig er det at ulike datasett blir gjort tilgjengelig for analyse. Tilgang til data er svært viktig for å kunne oppnå gode resultater innenfor kunstig intelligens. Dette stiller krav om et effektivt samspill mellom lovgivende myndigheter, helseaktører og private leverandører.

Unni Kvisvik

Regionsansvarlig Offentlig sektor, Tieto

Vi har en unik infrastruktur i Norden for teknologisk utvikling. Den må utnyttes, og ikke minst videreutvikles. Helsesektoren må derfor jobbe med sikkerhet og standarder.

1. Hvilke muligheter gir kunstig intelligens/AI for teknologisk utvikling i helsesektoren?

AI kan bidra til å realisere noe helseindustrien sårt trenger, nemlig interoperabilitet og informasjonsflyt mellom dingser, siloer, organisasjoner og systemer. Derfor tror og håper jeg at AI vil hjelpe oss med å skape et smartere samfunn. Med det mener jeg et samfunn som gjør livet vårt enklere og bedre hver dag, hvor vi opplever økt trygghet og der det blir lettere for grupper å samarbeide mer effektivt, med økt nøyaktighet. Hos Tieto tror vi dessuten at AI ikke bare kan bidra til å gjøre livene våre enklere, men også kan hjelpe oss å forme et likestilt samfunn.

2. Hva vil dette bety for foretak, personell og pasienter?

AI kan forsterke Norges ambisjon om å tilby fremragende og samhandlingsorienterte helsetjenester, hvor tjenestene i økende grad flytter hjem til den enkelte. Helt konkret betyr det at foretak kan utvikle mer effektive og bedre prosesser, personell vil få bedre beslutningsstøtte, mens innbyggere, pasienter og pårørende vil kunne ta økt del i egen helseutvikling og utføre mer selv, mestre egen situasjon, oppleve selvbestemmelse og føle verdighet. Korrekt bruk av AI vil gjøre oss bedre skikket til å utøve og motta helsetjenester, hvor økt mestring og samhandling gir bedre kvalitet i alle ledd.

3. Hvordan skal helsesektoren lykkes med den teknologiske utviklingen?

Vi har en unik infrastruktur i Norden for teknologisk utvikling. Den må utnyttes, og ikke minst videreutvikles. Helsesektoren må derfor jobbe med sikkerhet og standarder. Det må skapes en tydelig strategi og handlingsplan for teknologisk utvikling. Det er ingen tid å miste, og vi må sammen tørre å ta i bruk ny teknologi og utfordre forretningsmodellene, våge å tenke stort, starte smått og gjennomføre helhjertet. Vellykket bruk av AI åpner opp grenser, og skaper muligheter. Derfor må vi se ny teknologi som en medhjelper og jobbe sammen med markedet gjennom økosystemer og relasjonskontrakter.

Neste artikkel