Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » DigitalHelse24 – digitale løsninger som gir bedre behandling og sparer tid
Helseinnovasjon

DigitalHelse24 – digitale løsninger som gir bedre behandling og sparer tid

Foto: Høgskulen på Vestlandet

«Hva er alternativet til å bruke penger på digitalisering?» Sa Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest under konferansen DigitalHelse24.

Bryne snakket om digitalisering og en bærekraftig helsetjeneste til nærmere 700 deltakere fra spesialisthelsetjenesten, kommuner, akademia, næringsliv og interesse- og brukerorganisasjoner, under konferansen DigitalHelse24 i Bergen i slutten av mai.

Konferansen arrangeres av Helse Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Alrek helseklynge, og har i løpet av få år blitt Vestlandet største møteplass for ny teknologi og digitalisering i helse- og omsorgstjenester. Tverrfaglig samarbeid, både mellom profesjoner og mellom sektorer, ble fremhevet som en av nøkkelfaktorene for at vi skal lykkes med digitalisering og en bærekraftig helsetjeneste i fremtiden.

En bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Hvordan kan helse- og omsorgstjenestene ta i bruk kunstig intelligens raskere enn i dag? Hva krever stadig ny teknologi av dagens ledere? Er digitalisering løsningen for å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i fremtiden?

Dette var blant spørsmålene som ble tatt opp under konferansen. Bakteppet var den demografiske utviklingen, der vi blir flere eldre, men færre til å ta seg av dem. Da er ny teknologi og nye digitale løsninger avgjørende – løsninger som både gir bedre behandling og samtidig reduserer behovet for personell.

Digitale løsninger som gir bedre behandling og sparer tid

Christian Moltu, forskingssjef i psykisk helsevern i Helse Førde og professor ved Høgskulen på Vestlandet, fortalte om digitale løsninger innen psykisk helsevern.

Moltu har nylig fått 20 millioner av Forskingsrådet til å utvikle en digital løsning for psykisk helsehjelp hjemme. Løsningen som skal bygges skal analysere det individuelle behovet til pasienten ut fra data pasienten selv legger inn, og gi skreddersydd psykisk helsehjelp i hjemmet. På den måten kan pasienten få mer kontroll over egen behandling og en kan sette i gang behandling raskt, mens en for eksempel venter på psykologtime.

– Vi blir ikke flere ansatte i helsevesenet, men antall pasienter øker. Da må vi øke volumet av virksomme tjenester, i skjæringspunktet mellom det digitale og det fysiske, sa Moltu.

Christian Moltu

Forskingssjef i psykisk helsevern i Helse Førde og professor ved Høgskulen på Vestlandet

Marte-Helene Bjørk, spesialist i nevrologi og overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen, snakket om utviklingen av en digital og brukerstyrt løsning for oppfølging av pasienter med epilepsi. Løsningen har ført til en betydelig nedgang i antall unødvendige konsultasjoner.

– Vi ser heller ingen forverring av tilstand eller økning i anfall ved å gjøre oppfølgingen brukerstyrt og digital. Tvert imot, ser vi at pasientene som får brukerstyrt oppfølging er mer fornøyd enn andre pasienter. De føler seg trygge og godt ivaretatt, sa Bjørk under konferansen.

Marte-Helene Bjørk

Spesialist i nevrologi og overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skaper innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.​

Next article