Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Ekspertene svarer: Slik blir fremtidens helsetjenester i kommunene
Helseinnovasjon

Ekspertene svarer: Slik blir fremtidens helsetjenester i kommunene

Foto: Pexels

Digitalisering og helseteknologi sikrer eff ektive og gode tjenester i kommunene rundt om i landet. Vi spurte noen av Norges kommuner hvordan de legger til rette for fremtidens helsetjenester.

Hole Kommune

Rikke Marie Dybdal

Kommunalsjef for helse og velferd, Hole kommune

Har dere noen egne initiativ/aktiviteter innen helse og omsorg?

Hole kommune satser på kompetanse, kvalitet og pasientsikkerhet. Akkurat nå gjennomføres et stort fellesprosjekt KlinObsKommune med nærliggende kommuner, der man styrker den klinisk observasjonskompetanse hos alle medarbeidere. Kompetansen som utvikles egner seg like mye til daglig bruk i pasientmøter, som i akutte situasjoner.

Å ruste og styrke medarbeidere gjennom bl.a. etisk refleksjon er en satsning. Holdninger og verdisyn skal bygge opp under at tjenestemottakerne skal få anledning til å klare mest mulig av sin egen hverdag selv «være sjef i eget liv», uansett funksjonsnivå eller alder. «Hva er viktig for deg?» blir helt sentralt.

Å styrke ledernes kompetanse innen relasjons- og endringsledelse har vært bevist strategi i flere år, å jobbe med verdier og kultur i organisasjonen skaper tilhørighet og trivsel, som vi trenger fremover.

Hvordan kan digitalisering og smart bruk av teknologi fremme helsetjenestene i deres kommune?

Å bruke velferds- og mestringsteknologi på en smart måte for å sikre ressurseffektive og gode tjenester blir noe av det viktigste vi gjør i fremtiden. Hvis vi skal klare mer med de samme ressurser vi har i dag, vil vi trenge alle gode hjelpemidler og hele tiden vurdere bruk av ny teknologi. I Hole har vi et eget team som følger med på utviklingen, og i samråd med lederne vurderer og tester ut ny teknologi f.eks. digitalt tilsyn.

Hvorfor er det viktig å legge til rette for forskning og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Innovasjon trenger ikke å være de store revolusjonerende tingene, små forbedringer og justeringer i driften kan være vel så viktig. Å se seg selv med et utefra-blikk, oppdage og gjennomfører endringer er nødvendig for å være i utvikling. 

I prosjektet KlinObsKommune, er vi tilknyttet et forskningsprosjekt via USN, og representanter fra kommunene skal delta i å skrive en forskningsartikkel, det gir motivasjon og stolthet.

Masfjorden kommune

Oddvin Arne Neset

Helse- og omsorgsleiar Masforden kommune

Har dere noen egne initiativ/aktiviteter innen helse og omsorg?

Masfjorden kommune har sidan 2017 hatt ei sentral rolle på Vestlandet når det gjeld å prøve ut velferdsteknologise løysingar i omsorgssektoren. I samarbeid med kommunane i Nordhordland har Masfjorden drive fleire prosjekt for å byggja kompetanse i tilrettelegging og bruk av velferdsteknologi.

I dag er velferdsteknologiske løysingar ein del av tenestekatalogen til våre pleie og omsorgstenester til eldre og funksjonshemma. Mobil omsorg gjer kontakten mellom brukar og tenestene saumlaus. Samstundes er me opptekne av presonvern, etiske problemstillingar og sårbarheter knytt til bruken av slik teknologi, så gode planar er viktig å ha i botn.

Den nyaste satsinga som pågår no er utprøving av digital samkonsultasjon og heimeoppfølging, eit prosjekt støtta av Helsedirektoratet. Masfjorden er ansvarleg prosjektkommune i samarbeid med 6 andre kommunar i Nordhordland. Prosjektet er todelt, der eine delen går ut på å knyte fastlege og spesialist digitalt saman rundt pasienten på fastlegekontoret istadenfor at pasienten må reise to timar til sjukehus. Masfjorden kommune lyser no etter fastlege som vil få ei viktig rolle i prosjektet. Den andre delen av prosjektet er å vidareutvikle den velferdsteknologiske satsinga til også i større grad kunne monitorere heimebuande ifht medisinsk oppfølging frå fastlege og heimesjukepleie.

Hvordan kan digitalisering og smart bruk av teknologi fremme helsetjenestene i deres kommune?

Endra alderssamansetting, meir komplekse sjukdomsbilete og nye forventningar til kommunal tenesteyting gir utfordringar som vil kunne true vår økonomiske bereevne. Samstundes har me også store utfordringar med å rekruttera og behalda rett kompetanse.

Meir innovasjon og bruk av digitale løysingar kan bidra til meir effektiv bruk av ressursane og eit betre tilbod til pasientane. I forhold til klimamåla vil denne innovasjonen bidra til meir «grøn helse»: mindre transport av pasientar og personell, redusere kostnader og miljøavtrykk.

Hvorfor er det viktig å legge til rette for forskning og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene?

Velferdsteknologiprosjekta har samarbeidd tett med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmesykepleie (USHT) og hatt følgeforsking frå Vestlandsforskning til ein del av prosjekta. I det nyaste prosjektet har me også følgeforskning frå Senter for omsorgsforsking ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforskning. Ved å bruke følgeforsking i prosjekta får me kvalitetssikra utprøvinga og dokumentert dei tiltak som kan bidra til ei berekraftig helseteneste i framtida.

Next article