Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » En livsviktig investering i et bærekraftig helsevesen
Helseinnovasjon

En livsviktig investering i et bærekraftig helsevesen

Lena Nymo Helli, daglig leder i Norway Health Tech. Foto: Spekterkonferansen

Offentlig-privat samarbeid, eksport og internasjonalisering har vært noen av helseklyngen Norway Health Techs viktigste områder de siste årene. Det siste året har vi sett flere gjennombrudd internasjonalt, hvilket bidrar til å skape en sterk og bærekraftig helsesektor.

En viktig anerkjennelse for arbeidet klyngen, som er Norges største i sitt slag, gjør for å hjelpe bedrifter og helsetjenesten bygge internasjonale nettverk, kom gjennom en Menon-rapport der 19 klynger på tvers av bransjer ble gjennomgått. Rapporten konkluderer med at 68 prosent av medlemmene opplever stor verdi fra de internasjonale aktivitetene som Norway Health Tech tilrettelegger for.

Dette er svært gledelige tall og viser at klyngen har lykkes godt med de internasjonale initiativene. Nå som helse er blitt utropt som en av Regjeringens nye eksportsatsinger, har klyngen også kompetansen som trengs for å bidra til at målene som Regjeringen har satt seg, om en dobling av fastlandseksporten, nås.

Tilgang til internasjonale markeder

Eksport og internasjonalisering er komplekst, ikke minst innen helse, der reguleringer og incentivordninger kan være svært ulike fra land til land. Det å bygge relevante nettverk og identifisere effektive møteplasser, er viktig. Gjennom mange år har Norway Health Tech gjort seg erfaringer og bygget et dedikert team som har bedret tilgangen til internasjonale markeder.

Klyngen har de siste årene jobbet målrettet og strukturert mot nøkkelmarkeder i Europa, USA og Sørøst-Asia, som våre medlemmer har pekt ut som viktige fokusområder. Våre eksport-programmer har blitt mer finslipt ettersom vi har fått mer erfaring og større nettverk. Nå begynner vi for alvor å se effektene av dette arbeidet, gjennom at flere av våre medlemmer nå lykkes i disse markedene.

Det siste året har markert seg som det mest produktive i klyngens historie. Som følge av klyngens mange eksportrettede aktiviteter har 20 selskaper etablert kontorer i utlandet, 25 selskaper har startet testing av løsninger i utlandet og 60 bedrifter inngikk nye kontrakter om salg, rammeavtaler, distribusjon, kommersielle avtaler og refusjoner.

Fra idé til marked

Klyngens satsing på EU-rådgivning har også båret frukter. I 2023 har klyngens medlemmer hentet mer enn 170 millioner kroner gjennom ulike EU-programmer. Midlene hjelper selskaper med høy innovasjonsgrad og kompliserte utviklingsløp å lykkes med å gå fra idé til marked.

Helseteknologinæringen er en ung sektor, og vi har kun sette begynnelsen på det som på sikt kan bli en av bærebjelkene i norsk økonomi. Men da må vi sørge for at de selskapene som lykkes ute, deler av sine erfaringer og nettverk. Som et ledd i dette arbeidet har Norway Health Tech opprettet ressursgrupper for de ulike markedene hvor selskapene møtes og utveksler erfaringer, deriblant for våre viktigste eksportmarkeder som Tyskland, Sverige og Storbritannia.

Health2B

Her hjemme har etableringen av helseinnovasjonsarenaen Health2B i Forskningsparken i Oslo vært en viktig faktor i å skape tettere bånd, gjensidig forståelse og kunnskapsoverføring mellom private selskaper og offentlig sektor. Dette arbeidet blir stadig viktigere nå som vi får flere eldre og mennesker med kroniske sykdommer.

Nøkkelen til å skape en bærekraftig helsesektor er at vi ser på medisinsk teknologi og e-helse som investeringer for fremtiden.

Next article