Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Overvann: Slik kan problemene løses
Sponset

I mange sammenhenger er plast uheldig for miljøet, men ikke når det gjelder rørsystemer for håndtering av overvann. Plastrør er tvert imot et bærekraftig valg.

– De største utfordringene når det gjelder infrastrukturen på rør i Norge er rørenes tilstand, alder og kapasitet. Når det gjelder håndtering av overvann, er det største problemet at rørene ikke har kapasitet til å ta imot alt overvannet, sier Vidar Handal i Norsk Wavin.

Vidar Handal

Nordisk produktsjef, Overvann, Norsk Wavin

Høy alder på rørene fører til lekkasjer både på ledninger til vannforsyninger og avløpsvann.

– Vannet lekker ned i grunnen, og det er bekymringsverdig hvor mye rent drikkevann som forsvinner på vei fra vannverket til hver enkelt beboer. Store mengder rent vann renner ut i grunnen og avløpsrørene for så å havne i avløpsanlegget, slik at også mye rent vann må renses på nytt, sier han.

Ikke spennende nok

På grunn av høy alder på rørene er sjansen større for at vannet kontamineres på vei til deg som skal drikke det. Vannet har dermed ikke samme gode kvalitet når du tapper det fra kjøkkenkranen din som når det forlater vannverket. 

– Det er en stor utfordring i dag at det blir ikke satt av nok midler til å fornye rørene, og dette er tilsynelatende ikke spennende nok til at politikerne vil ta tak i det i forkant av et valg, sier Handal.

Spennende eller ikke er det like fullt et problem når noen trekker ned i toalettet og det ikke skjer noe. Og i det øyeblikket vi ikke får vann i springen eller vi tapper vann vi blir syke av, medfører det alvorlige problemer.

– Norsk Wavin forstår viktigheten av gode produkter og systemløsninger i kombinasjon med kunnskapsrike mennesker. Vi ønsker å bidra til et løft for en bransje som lenge har lidd av mangel på oppmerksomhet.

Overvannshåndtering under bakkenivå

Når det gjelder overvannshåndtering mener Handal det er for mye fokus på at alt skal skje på overflaten, og han ser flere utfordringer med dette.

– Gode løsninger for å infiltrere vannet under bakkenivå er vel så viktig. Det er mange som sliter med å få overvannet bort når de bygger. I teorien skal for eksempel smeltevannet fra taket renne vekk og tas opp i grunnen naturlig, men i stedet fryser det på veien og danner issvuller. Dette er noe av utfordringen med overflateløsninger, sier han. 

I tillegg går store deler av hagen med til slike løsninger, og dette båndlegger plass som man kanskje heller kunne ha lyst til å bruke til andre formål. 

Spare på vannet

Skader og problemer forårsaket av overvann kan motvirkes ved å planlegge for løsninger som i størst mulig grad infiltrerer vannet i grunnen eller samler det opp. Og ved å planlegge bedre for overvannet, kan det utnyttes som en ressurs, i stedet for å utgjøre en utfordring.

– Dersom overvannet samles i magasiner, kan det benyttes for eksempel til bilvask og vanning av hagen. Det tilføres da vann hver gang det er nedbør, og man har vann tilgjengelig til tørrere perioder, sier han.

Handal forteller at Norsk Wavin har fordrøyningsløsninger, som Q-bic+ og AquaCell som gir deg full kontroll over bortleding av overvann. Kombinasjonen av fordrøyning og infiltrasjon utvider mulighetene for å håndtere også større nedbørshendelse. Et overvannssystem skal drenere og transportere overskytende vann, uansett mengde eller hastighet. Wavins overvannsrør, XL rør, X-stream og Wavin RIB og drensrør, optimaliserer overvannshåndteringen og oppfyller de strengeste kvalitetskrav.

Mer bærekraftig med plast

Tradisjonelt har betong blitt mye brukt til rør i Norge, men ifølge Hendal er det mer bærekraftig å velge plast.

– Det krever mindre energi å produsere og transportere plastrør og karbonavtrykket er lite. Rørene har også lang levetid, og man kan regne med at plastrør som legges i bakken nå, er like gode om 100 år, sier han.

Plastrørene er lengre, som gjør de raskere å legge og dermed blir færre skjøter utsatt for lekkasje. Den forholdsvis lave vekten gjør også at rørene er lettere både å transportere og håndtere med mindre maskinelt utstyr.

– Plast er heller ikke like utsatt for å bli angrepet av kjemikalier, og plastrøret er i motsetning til betongrør fleksibelt. Hvis det er utsatt for stor påkjenning over tid, vil det innta en viss ovalitet, men innenfor preaksepterte verdier. Det betyr at det fortsatt holder tett til tross for at det utsettes for store ytre krefter, sier han.

Tekst: Kathrine Andreasen

Next article