Skip to main content
Home » Tilgjengelighet » Et inkluderende og tilgjengelig samfunn for alle
Tilgjengelighet

Et inkluderende og tilgjengelig samfunn for alle

Professor Bjørn Hvinden, ledet prosjektet det internasjonale EU prosjektet DISCIT. Foto: OsloMet

Mennesker med funksjonshemninger er over hele verden mer utsatt for vold enn andre, er fattigere, får mindre utdannelse, har vanskeligere for å få arbeid og for å finne egnet bolig.

I perioden 2013-2016 finansierte EU prosjektet DISCIT. Prosjektet belyser hvilke forhold som hindrer likeverdig deltakelse for personer med funksjonsnedsettelser i samfunnet. Utgangspunktet var FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne som alle landene hadde forpliktet seg til å følge opp politisk og praktisk.

Undersøkelse i ni land

Vi foretok over 200 livsløpsintervjuer med tre generasjoner av menn og kvinner med ulike funksjonsnedsettelser. Av økonomiske grunner måtte vi fokusere på fire typer funksjonsnedsettelser (med hensyn til mobilitet, syn, psyko-sosialt og kognitivt). Med i prosjektet var Irland, Italia, Norge, Serbia, Storbritannia, Sverige, Sveits, Tsjekkia og Tyskland.

Noen hovedfunn:

  1. Selv om flere enn før mottok støtte til selvstendig liv og bolig i lokalsamfunnet, var det i alle land behov for videre tiltak eller å hindre tilbakefall til institusjonsliknende boform.
  2. Alle land hadde gap i yrkesdeltakelse mellom personer med og uten funksjonsnedsettelse, og lavest yrkesdeltakelse blant kvinner med funksjonsnedsettelser. Mangler i kvalifikasjoner og sviktende tilrettelegging på arbeidsplassen bidro til gapene.
  3. Både i og mellom land var det stor ulikhet i deltakelse i frivillige organisasjoner og politisk virksomhet blant personer med funksjonsnedsettelser, grunnet utilgjengelighet (fysisk, transport- og IT-messig) og holdningsmessige barrierer.
  4. Generelt var det hindringer for likeverdig bruk av rimelig, høykvalitet og hensiktsmessig teknologi.
  5. Gjennomgående møtte personer med psykososiale eller kognitive nedsettelser på de fleste livsområder større utfordringer enn personer overveiende fysiske nedsettelser. De offentlige tjenestene var ikke rigget for å møte disse utfordringene godt nok.Les mer på https://blogg.hioa.no/discit!

Av: Bjørn Hvinden, professor ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo Met

Next article