Skip to main content
Home » Folkehelsen » – Sammen skaper vi folkehelse
Sponset

Færre yrkesaktive per innbygger de kommende årene skaper utfordringer i hele Norge, og kanskje særlig i helsesektoren. Prioritering av folkehelsetiltak vil kunne bidra til å redusere behovet for helsepersonell slik at vi får bærekraftige helsetjenester også framover. I Nordre Follo kommune har de noen spennende tiltak.

Folkehelsemeldingen som kom i fjor har seks hovedsatsingsområder. Levevaner, psykisk helse, livskvalitet, forebyggende og helsefremmende arbeid er noen. Dette er områder som henger sammen slik at om en påvirker den ene faktoren, vil det få positive ringvirkninger på den andre.

Dette er de klar over i Nordre Follo. På overordnet plan dreier det seg om å ta folkehelseperspektivet med inn i alle strategier, planer og utredninger. I det konkrete og hverdagslige hevder kommunalsjef for helse og mestring, Kjersti Vevstad, at det dreier seg om at alle innbyggere har bevissthet om egne forebyggende helsefremmende tiltak samt en meningsfull hverdag sammen med andre mennesker. Det er det som gir livskvalitet.  

Kjersti Vevstad 

Kommunalsjef helse og mestring i Nordre Follo kommune 

Inviterer til bredt engasjement

Nordre Follo kommune er den femtende største kommunen i Norge med rundt 65 000 innbyggere. I kommunen jobber cirka 5500 personer, og 1850 av dem innen helse og mestring. Sektoren har lenge dreid mange av tjenestetilbudene fra individrettede tiltak til gruppetilbud. Det har gitt både mer valuta for pengene og bedre folkehelse, hevder kommunalsjefen.

Nå planlegger kommunen for hvordan de skal løse framtidens videre utfordringer. De tror et bredt samarbeid mellom innbyggere, frivilligheten, næringsliv, akademia og kommune kan være løsningen. I den forbindelse ønsker kommunalsjefen å invitere menigmann og alle involverte aktører til et bredt engasjement for å skape enda bedre folkehelse.

Dess bedre folkehelse, dess mindre trykk på helsetjenestene. Foto: Nordre Follo kommune
Foto: Nordre Follo kommune

– Godt folkehelsearbeid er en stor laginnsats i samfunnet. Vi påvirker alle direkte eller indirekte med de faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel, psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, gjennom måten vi lever våre liv på, sier Vevstad og fortsetter:

– Og vi vet at det er mye helsefremmende arbeid i nettopp arbeid – eller meningsfull aktivitet i det daglige. Vi appellerer til folks prososiale motivasjon, og det å være og gjøre noe for andre er det mye folkehelse i. Dess bedre folkehelse dess mindre behov for helse- og omsorgstjenester, sier Vevstad.

Kommunen vil gjerne ha innspill fra alle som har gode ideer om hvordan de helt konkret kan løse samfunnsflokene og samtidig bidra til god folkehelse.

– Vi åpner opp rådhuset og oppretter i et innovasjons- og utviklingssenter der innbyggere, næringsliv, frivilligheten og akademia inviteres inn. Men kom gjerne med innspill allerede nå, så skal vi forvalte dem i en bredt sammensatt arbeidsgruppe, sier Kjersti Vevstad.

Det nye innovasjons- og utviklingssenteret skal etter planen være klart i løpet av 2025.

Nye initiativ

– Det er viktig å ha noe meningsfullt å drive med og ha et sosialt nettverk. Det er helsefremmende. Alle mennesker kan bety noe for andre og ha noe å bidra med uansett livssituasjon og helseutfordringer. Hos oss i Nordre Follo for eksempel har vi over tid vært gode til å jobbe med å redusere utenforskap gjennom å skape meningsfullt arbeid og aktiviteter for alle, sier Vevstad.

Nordre Follo satser også på ungdommen i stor grad. De to siste initiativene i så måte har vært Generasjon M der ungdommer får deltidsjobb i sykehjem & omsorgsboliger og Jobbfabrikken som er et samarbeidsprosjekt med Solna kommune i Sverige.

Det er gjort en del omorganiseringer internt i Nordre Follo dette året. NAV, flyktningetjenesten og voksenopplæringen er blant annet flyttet til Vevstads sektor.

– Spesielt det at flyktninger kommer til sektoren gjør at vi har tenkt nytt og forsøker nå å få etablert helsefagarbeiderutdanning med norsk, et vinn-vinn-prosjekt der nye innbyggere kan lære seg både helsefag og norsk og samtidig få arbeid i helsesektoren, sier Kjersti Vevstad.

Folkehelse

Kort fortalt
Kommunen er opptatt av:

– å utjevne sosiale helseforskjeller.

– psykisk helse – gjennom inkludering og deltagelse.

– helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn.

– fysisk helse og gode levevaner.

Les mer på nordrefollo.kommune.no

Next article