Home » Forsterk Norges eldreomsorg » Fremtidens eldreomsorg: Å gjøre mer med mindre
Forsterk Norges eldreomsorg

Fremtidens eldreomsorg: Å gjøre mer med mindre

Gunn Marit Helgesen, Styreleder i KS. Foto: Johnny Syversen

I Norge har vi en raus velferdsstat. Frem til nå har vi kunnet sette inn mer personell for å yte etterspurte tjenester til befolkningen. Utfordringen er at dette ikke går opp på sikt. Derfor må vi sette fart på fremtidsrettede aktiviteter som kan bidra til å dempe behov for tjenester.

Flere tilpassede boliger, tilgjengelig transport og flere uformelle sosiale arenaer er viktige områder for kommunene. Det er også helseteknologi og nye måter å organisere arbeidet på. I sum vil det bidra til gode helsetjenester med færre helseansatte.

Leve hele livet

Vi lever lengre, og vi klarer oss i dag lengre uten innsats fra helsetjenestene. Det skyldes at eldre i dag er friskere og mestrer hverdagen bedre, og ved at kommunen bedre legger til rette for tilpassede boliger, transport og sosiale arenaer. Inspirert av satsingen «Leve hele livet» har kommunene de siste årene lagt stor vekt på å planlegge for en samfunnsutvikling som i større grad kan imøtekomme framtidas krav.

Organisering

Tørn er et prosjekt som driver forsøk med ny organisering av arbeid og arbeidstid i kommunenes omsorgstjenester. Disse forsøkene pågår nå i rundt 60 kommuner i hele landet. Her pågår stort nybrottsarbeid, og vi håper det gir den innsikten som trengs for bedre bruk av samfunnets samlede ressurser.

Helseteknologi

Over flere år har kommuner benyttet seg av mulighetene teknologi gir, blant annet teknologi som gjør at pasienter med kroniske sykdommer er i stand til å håndtere flere av utfordringene ved sykdommen sin selv. Digitalisering av legemiddelområdet er høyt prioritert i kommunal sektor, og nødvendig for å unngå feil og øke pasientsikkerheten. Både kjernejournal og pasientens legemiddelliste er løsninger som vil bidra til økt kvalitet i behandling og oppfølging av innbygger. 

På andre områder venter vi på ny teknologi. Det gjelder blant annet løsninger for bedre samhandling mellom helsepersonell som vil frigjøre tid for helsepersonell. For å få til dette trenger vi et samarbeid med flere aktører, og mellom stat og kommune. I tillegg er kommunene opptatt av å samarbeide om flere digitale fellesløsninger på andre måter enn å bare sette strøm på papir. Vi må i større grad jobbe med teknologi som bidrar til å effektivisere hverdagen.

Nye muligheter

På en rekke områder vises mangelen på helsepersonell allerede, på sykehjem, i hjemmetjenester og ved mangelen på fastleger. Vi i kommunal sektor vil jobbe enda tettere med statlige myndigheter, næringslivet og ikke minst innbyggerne for å løse utfordringene. Omstillingsevnen i Norge er stor, og det er viktig i møte med fremtidens demografiske utfordringer.

Om KS

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for en selvstendig og nyskapende kommunesektor.

Av: styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen

Neste artikkel