Skip to main content
Home » Forsterk Norges eldreomsorg » La eldre bruke ressursene sine
Forsterk Norges eldreomsorg

La eldre bruke ressursene sine

Vi må legge til rette for at alle de friske eldre også kan ivareta sine helseressurser gjennom e-helseløsninger, slik at de kan unngå helsehjelp lenger. Foto: Getty Images

Befolkningen blir stadig eldre, og det er viktig å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser for å ivareta omsorgsoppgaver.

Dagens eldre har generelt høyere utdanning, bedre levekår, helse, og økonomi enn tidligere generasjoners eldre. Det gir dagens eldre et svært godt utgangspunkt til å fortsette å ivareta og styrke egenmestring, sikkerhet og trygghet selv om de erfarer helseutfordringer. De fleste syke er gamle, men de fleste gamle er friske! Naturlige biologiske endringer i kropp og hjerne ved høy alder og sosiale endringer i livet, kan føre til at eldre blir mer utrygge, særlig om man bor alene. Vi må legge til rette for at alle de friske eldre også kan ivareta sine helseressurser gjennom e-helse­løsninger, slik at de kan unngå helsehjelp lenger. E-helse­løsninger gir den enkelte mulighet til å fortsette å mestre hverdagen på egen hånd slik at de unngår å bli passive hjelpemottakere.

Mari Synnøve Berge

Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

Gir flere muligheter

E-helse omfatter flere løsninger; velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging, lokaliserings­teknologi (som GPS) og trygghetsalarmer. Disse gir flere muligheter, alene eller hver for seg. Noen sensorer varsler kun dersom en uønsket hendelse oppstår uten samhandling fra personen; andre løsninger gir kort vei til kontakt med helsetjenesten, jevnlige kontakt med helsepersonell uten reising, eller lokalisering av en person som dermed kan fortsette å gå turer alene. Vi vet fra forskning og erfaring at alder spiller liten rolle for mestring av teknologien bare man får prøvd den selv og erfart hvilke muligheter, begrensninger og ulemper den har. Det avgjørende er at den enkelte får individuelt tilpasset løsning, og opplever å få hjelp av teknologien i sin situasjon. Helsetjenesten blir stadig bedre til å kartlegge ressurser og muligheter hos den enkelte slik at e-helseløsninger blir godt tilpasset og støtter egenmestring.

Bidrar til egenmestring

Det er de mange eldre som klarer seg godt selv, og som også har en uutnyttet ressurs. Dersom de får informasjon og tilbud om å bruke e-helseløsninger, så kan de unngå den nagende utryggheten som mange erfarer når situasjonen blir mer usikker. E-helse kan bidra til at friske eldre kan opprettholde egenmestring, fysisk og sosial aktivitet, i tillegg til å øke tryggheten både for seg selv og pårørende. Disse eldre ønsker ofte ikke å motta helsehjelp, men de ønsker å bli oppdaget og få hjelp dersom det skulle bli behov for det. Dame (92) sin kommentar til e-helse: «Det er godt å slippe innblanding fra uvedkommende, for jeg har alltid klart meg selv, men jeg kan jo falle…»

Next article