Home » Fremtidens sykehus » Læring for morgendagens helsepersonell
Sponset

Sykehuset Innlandet er blant de fremste i landet når det gjelder bruk av VR-teknologi som verktøy for trening og læring innen psykisk helsevern.

– Helsetjenester er i endring for å sikre bærekraft og kvalitet inn i fremtiden, og ny kompetanse, nye arbeidsformer, digitalisering og økt samhandling preger utviklingen, sier forskningsdirektør ved Sykehuset Innlandet, Ingeborg Hartz.

Ingeborg Hartz

Forskningsdirektør ved Sykehuset Innlandet

Hun forteller at et teknologisk skifte er i vente for helse- og omsorgssektoren, og at innføring av digitale tjenester med mobile arbeidsflater, e-konsultasjoner og muligheten til å følge opp pasienter hjemme vil endre sykehusenes kompetansebehov.

– Morgendagens helsepersonell har samme hjerte for pasientene, men de tenker annerledes og jobber smartere, sier hun.

Viktig samarbeid

I tillegg til å jobbe smartere, lærer morgendagens helsepersonell smartere. Implementering av ny teknologi, som bruk av VR-teknologi, kan gi raskere, mer fleksibel læring og trening. Ifølge Hartz kan dette være en viktig vei å gå for å utvikle kompetanse blant helsepersonell, og her er Sykehuset Innlandet godt i gang.

De samarbeider blant annet med Høgskolen Innlandet om å bruke VR i opplæring av helsepersonell, å utvikle gode læringsopplegg, og å forske på effekten av læringen. Psykisk helsevern har fått høy prioritet i dette arbeidet.

– SIM Innlandet ble etablert i 2014, og siden da har vi benyttet medisinsk simulering som pedagogisk metode i trening av ansatte. Både leger, sykepleiere og psykologer trener på forskjellige kliniske situasjoner med jevne mellomrom siden den gang, sier senterleder for SIM Innlandet, Johnny Sandaker.

Johnny Sandaker

Senterleder for SIM Innlandet

Godt trent

I 2017 oppsto tanken om å jobbe mer målrettet med VR-briller, og aller først ble verktøyet testet ut på temaet vold og trusler. Tanken var å få til noe som skulle brukes i prosessuell trening over tid, og ikke kun hentes frem på fagdager og lignende. I psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har de utdannet rundt 40 ansatte til fasilitatorer som er kompetente til å lede grupper i medisinsk simulering. Flere av dem leder også grupper som bruker VR-briller i opplæring. Sandaker er en av dem.

Det har vært stor aktivitet, og i løpet av 2019 benyttet rundt 1300 deltagere medisinsk- og VR-basert simulering som treningsverktøy.

Målrettet arbeid

– Etter gode evalueringsresultater fra de ansatte har det ballet det på seg, og vi har søkt og fått både prosjektstøtte og forskningsmidler til en rekke tiltak, sier han.

Ved SIM Innlandet har de en stipendiat i et forskningsprosjekt som omhandler bruk av VR-basert simulering i selvmordsforebyggende arbeid. I 2019 ble de invitert til å lede en arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst sitt BUP-prosjekt der de skulle se på innovative og alternative måter å styrke kompetanse og læringsprosesser på.

– Bakgrunnen for prosjektet var at arbeidet i BUP er utfordrende for mange, og hovedmålet er å rekruttere og beholde fagpersoner samt å bidra til kompetanseheving. Da kan man møte brukernes behov med stabil bemanning og rett kompetanse, sier han. 

I dette prosjektet jobber man målrettet med kompetanseheving ved å bruke VR-briller for å simulere situasjoner som kan oppstå i møte med barn, ungdom og familier hos BUP. Det nye verktøyet skal trene de ansatte i det å takle møter med både kollegaer og brukere.

Fem senarioer

VR-brillene er nå prøvd ut gjennom en lengre periode av helsepersonell som jobber hos BUP, som blant annet leger, psykologer, barnevernspedagoger, miljøterapeuter og sykepleiere. Gjennom brillene kan man være flue på veggen i fem ulike senarioer, som det er realistisk at man møter på i arbeidet hos BUP. Det dreier seg både om barn med selvmordstanker, vold og trusler, førstegangssamtalen, den vanskelige samtalen med kollegaer og gjennomføring av tvangstiltak.

– Etter dette er det duket for en samtale, der man går gjennom hvordan situasjonen kan og bør løses, sier Sandaker. 

Undersøker over tid

Stipendiat Siv Lena Birkheim forsker på resultatene av BUP-prosjektet, og hun forteller at de som har testet ut utstyret melder om at det føles som en annerledes, men trygg og god måte å trene på vanskelige situasjoner.

Siv Lena Birkheim

Stipendiat og forsker på resultatene av BUP-prosjektet

– De sier at de har godt utbytte av treningen, og at det er stor forskjell på det å se dette i 360 grader og «være til stede» sammenlignet med å kun se en film, sier Birkheim.

Tilbakemeldingene tar hun med seg videre i arbeidet med å videreutvikle VR-simulering som metode for kompetanseheving.

– Målet er å få til effektive og samtidig tids- og kostnadseffektive måter å øve på, og for meg er målet med forskningen å undersøke om dette er en egnet pedagogisk metode, undersøke motivasjon for bruk og om dette skaper mestringsfølelse hos dem som bruker det. Nå skal jeg forske videre på dette over fire år. Det er viktig å evaluere om VR-brillene er noe mer enn gøy å bruke fordi det er en ny måte å lære på, men at det også har effekt på læring over tid, sier hun.

Prosjektoversikt VR-Basert simulering

VR-Prevent. Utvikle og evaluere VR-basert simulering, og finne ut hvordan metoden kan brukes i opplæring av helsepersonell som møter personer i selvmordskrise.

VR-basert simulering som forbedringsverktøy i psykisk helsevern. Evaluering av ansattes erfaringer med bruk av VR for opplæring i bedre håndtering av vold og trusselsituasjoner.

Implementering av ny teknologi for raskere læring (FaBl – prosjektet) i et NTNU samarbeid, men med grenseflater mot SIM.

Nature, VR and depression

Trygg ECT Fase II. Med mål om å forbedre kvaliteten og pasientsikkerheten ved å tilby VR-basert trening for helsepersonell som bruker ECT (behandling med lav dose strøm).

Styrke kompetansen innenfor området vold og rus ved bruk av VR-basert simulering. Samarbeid mellom regionale ressurssentre på rusfeltet (KoRus) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

VR-basert simulering for lederteam

Reinsvoll sykehus «VR akutt». VR-basert simulering for ansatte i akuttenheter.

VR-basert simulering. Tematikk: Selvskading / dissosiasjon.

Lovisenberg Åpen Dør. Utvikle og evaluere en simuleringsløsning som skal gi pasienter med akutte lidelser og krisetilstander økt innflytelse, mer bevegelsesfrihet og mindre tvang.

VR-medisinrom. Ferdighetstrening i legemiddelhåndtering (LH) og legemiddelregning (LR)

VR og friluftsaktiviteter. Naturopplevelser i virtuell virkelighet: utvikling og validering av et innovativt konsept innen friluftsaktivitet- og helsefremmende forskning.

Utprøving av VR-basert simulering i kommunikasjonstrening. Formålet med pilotprosjektet er å undersøke erfaringer studenter gjør seg gjennom bruk av VR – simulering som pedagogisk metode.

Utprøving av VR i vernepleieutdanningen.

Virtual Reality som et tilbud til pasienter etter kirurgi.

Les mer om Sykehuset Innlandet sitt arbeid her!

Av Katrine Andreassen

Neste artikkel