Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Lukket legemiddelsløyfe hindrer unødige skader og dødsfall
Sponset

I 2019 opphørte helsevesenets meldeordning for pasientskader. Det fins ikke oppdaterte tall, men lite tyder på endringer, for et problem som kan løses med lukkede, digitale legemiddelsløyfer.

– Feilmedisinering er et stort problem. Etter at den felles meldeordningen ble avviklet, er det opp til den enkelte instans å føre oppsyn med egne tall, og om de vil dele dem eller ei. En nylig publisert doktorgradstudie viste 3500 tilfeller av feilmedisinering i 2016 og 2017. En spesielt interessant observasjon var at hele 70 prosent av feilene skjedde i de avsluttende delene av administreringen, altså fra man står på medisinrommet, til preparatene deles ut, sier Cecilie Bakke Myhra, produktspesialist hos Vingmed, som tilbyr løsninger for lukket legemiddelsløyfe.

Mørketall

Studien viser at 38 prosent av feilene handler om feil dose, samt at det er forvekslet medisiner med lignende navn. For to år siden kunne også fagtidsskriftet Sykepleien fortelle at 27 pasienter døde, mens 177 ble alvorlig skadet, som følge av legemiddelfeil. Alt sammen basert på tallene sykehusene har delt. Det er likevel grunn til å tro at vi har betydelige mørketall, om vi inkluderer kommunehelsetjenesten, private institusjoner og prehospital.

Feil dose, forveksling av medisiner, ulike typer svinn og manglende dobbeltkontroll er bare noe av det som kan unngås med løsningen elektroniske legemiddel-kabinetter, som en del av lukket legemiddelsløyfe.

Foto: Vingmed ©

Guider sykepleieren

Stockart legemiddel-kabinetter, med helautomatiske integrasjoner tilpasset kundens behov og arbeidsflyt. Ved å erstatte manuelle lagre med elektroniske legemiddelkabinetter, fjerner man mange risikoer for feilmedisinering, i tillegg til mange andre gevinster. I disse kabinettene oppbevares legemidlene innelåst og tilgangsstyrt. Vingmeds løsning guider sykepleieren til riktig legemiddel, med kortest holdbarhet, og løsningen har ulike sikkerhetsnivåer, basert på hvilken reseptgruppe legemiddelet tilhører, sier hun.

– Kunne du si litt om funksjonaliteten i kabinettene?

– Det er ganske komplekst, men vi har en illustrasjon som viser hvordan den lukkede sløyfen fungerer, fra legens forskrivning til den er utlevert, der kabinettene inngår fra punkt to til fire. Dermed ser man hva som skjer på lager og ved uttak i medisinrom, og alt spores, fra forskrivning til utlevering.

– I dag har vi kabinetter installert i både store og små kommuner, i private stiftelser, som driver med legemiddelassistert rusbehandling, i ambulansetjenesten og i psykiatriske akuttmottak, og jobber for tiden med å få på plass installasjoner i legevakter, sier Myhra.

Gevinst fra dag to

– Gevinstene kommer allerede på dag to i bruk, og tilbakemeldingene viser at de ansatte opplever det trygt å bli guidet til riktig legemiddel eller generiske alternativer, slik at de unngår å ta ut feil legemiddel. De sparer tid på at kabinettet har vitnefunksjon for dobbeltkontroll, som er mer pasientsikkert.

– Systemet er intuitivt, krever lite opplæring og gir, via automatiske rapporter og regnskap, en kontroll på lager, og faktisk forbruk som fører til mindre feilbestillinger fra apotek. Dessuten sparer det miljøet, ved at det blir mindre kassering av utgåtte legemidler. 

– Nøkkelen til gevinster er å se helheten, fra pasientsikkerhet, via tidsbesparing og logistikk, til økonomi.

Tekst: Jarle Petterson

Vingmed leverer avansert medisinteknisk utstyr og forbruksmateriell til norske sykehus.

Next article