Home » Fremtidens sykehus » Mer helse per krone gir nyskapning
Fremtidens sykehus

Mer helse per krone gir nyskapning

Atle Hunstad
Atle Hunstad
Atle Hunstad er Administrerende direktør i Medtek Norge. Foto: Anne Elisabeth Næss

Vi ønsker oss lange liv. Ønsker å være friske og raske. Men før eller siden må vi alle forholde oss til sykdom eller alderdom, hos oss selv eller andre.

Kommer vi til å få det beste medisinske tilbudet? Finnes det nok sykesenger og sykehjemsplasser? Er der nok kloke hoder og varme hender til meg og alle de andre som trenger behandling, pleie og omsorg?

I Norge er vi heldige. I all hovedsak har vi velfungerende ordninger og gode institusjoner som hjelper oss når vi trenger det. Samtidig vet vi at det må nye løsninger til for å holde tritt med veksten i antall syke og gamle; medisiner, utstyr, hjelpemidler og teknologi.

Må ville til Norge

Vi i Medtek Norge vet dette bedre enn de fleste. Det er jobben til våre vel 100 medlemsbedrifter å tenke på akkurat dette: Nyvinninger og nyskapninger som gjør hverdagen bedre for brukerne, som effektiviserer helse og omsorg. Og som i tillegg skaper nye og moderne arbeidsplasser i Norge.

Men vi trenger drahjelp fra politikere og myndigheter. Næringsdepartementet arbeider nå med stortingsmeldingen om hvordan helsenæringen kan bli en hjørnesteinsnæring i Norge. For å lykkes i dette arbeidet, er det tre ting som må skje:

Det må bli attraktivt for norske nyetableringer å vokse i hjemmemarkedet og for internasjonale bedrifter å etablere og utvikle seg i Norge. I dag er det mange selskaper som velger bare å ha et salgskontor her til lands. Resten av virksomheten legger de heller til våre naboland.

Dette er en utvikling som kan snus. Vi har en høyt utdannet befolkning, vi tar tidlig i bruk ny teknologi og vi har gode helsedata. For å få dette til, og utnytte disse fortrinnene, må vi legge til rette for kliniske utprøving og testing av nye produkter og tjenester i Norge. På den måten får også pasientene tidligere tilgang og helsepersonellet økt kunnskap om nye innovative løsninger.

Stegvis innovasjon

De fleste nyvinninger skapes ikke gjennom banebrytende aha-øyeblikk. De skjer i det stille, ved at man gradvis utvikler og forbedrer, steg for steg. Det er mindre spektakulært enn den radikale innovasjonen som noen ganger skapes i gründerbedriftene.

Den viktige, stegvise innovasjonen skjer ofte i de etablerte Medtek-bedriftene. Den er erfaringsbasert og skjer i samhandlingen mellom klinikere, brukere og FoU-avdelinger – og i samarbeid med helseindustrien. Den har lavere risiko, er billigere og kortere vei ut til brukerne.

Aha-øyeblikkene er viktige. Men med et for ensidig fokus og tilrettelegging for radikal innovasjon, vil man risikere å overse og gå glipp av lettere tilgjengelige og mer effektiv utvikling av allerede eksisterende løsninger.

Samarbeid og innkjøpsmakt

For å løse morgendagens utfordringer, trenger vi å nyttiggjøre oss kompetansen som allerede finnes i helsetjenesten, i forskningsmiljøene og i helseindustrien. For å få dette til trenger vi samarbeid på tvers. Myndighetene må bidra til å løfte det arbeidet som allerede er i gang. De må bidra til at bedrifter får tilfredsstillende testanlegg, tilgang på risikokapital og muligheter for kommersiell vekst.

Helseforetakene og kommunene kjøper produkter og tjenester for milliarder kroner i året. Det gir innkjøpsmakt. Helseforetakene og kommunene har et viktig ansvar for å stimulere markedet og ivareta mangfoldet av leverandører. Dette gjelder både små og store, nasjonale og internasjonale, nystartede og etablerte bedrifter. Konkurranse er sunt og er en betingelse for innovasjon.

Dagens anskaffelsesprosesser utnyttes ikke for å få frem og ta i bruk nye og bedre løsninger. Det er for stort fokus på å kutte kostnader på kort sikt, heller enn å finne nye, bedre og mer langsiktige løsninger. Offentlig innkjøpere må definere problemene – og så utfordre markedet på å finne løsningene.

Innovative og verdibaserte anskaffelsesprosesser bidrar til langsiktig lønnsomhet. Dersom vi går over til verdibaserte anskaffelsesprosesser vil dette sette pasienten i fokus. Det vil fjerne et ensidig fokus på enhetspris og løfte potensialet i total verdiskapning. Det gir mer helse per krone, og det gir mer nyskapning, steg for steg.

Av Atle Hunstad, Administrerende direktør i Medtek Norge, bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Neste artikkel